• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Reumafaktor
Rettet mod Fc delen af IgG.
Kan være IgA, IgM, IgG? reumafaktor.
75 -90% RA pt'er
2-3% raske
25% SLE
80% primær primær Sjögrens syndrom
ANA
antinukleære antistoffer
3 x S (+R)
90% Sklerodermi
80% Sjögrens Syndrom (anti SSA, anti SSB)
60 - 90% SLE

25% RA
I ØVRIGT!!
25% DM, 90% kronisk aktiv hepatitis
ANCA
anti neutrofilocyt cytoplasmisk antistof:
Wegeners granulomatose
primær skleroserende cholangit
Anti-DNA
85% SLE
Anti-fosfolipid
SLE (ass. med tromboser, aborter)
Hvilke mikroorganismer kan medføre reaktiv artrit:
virus: parvovirus, rubella, hepatitis B
Bakteríer: HLA-B27 associeret:
Campylobacter, Salmonella, Yersinia, Chlamydia trachomatis
Ikke HLA-B27: streptococcus
Reiters syndrom
artrit, uretrit, conjuntivit.
Ses ved Chlamydia,
og i øvrigt ifølge eksamenssæt(!!): Salmonella, Yersinia, Shigella, Campylobacter
Ekstraartikulære manifestationer ved HLA-B27 ass. artrit
Reiters
desuden
iridocyklit
balanitis (blakket udslæt på glans penis)
keratoderma blennorrhagiccum (hyperkeratotiske hudlæsioner på håndflader og fodsåler)
Ætiologier ved septisk artrit?
St. Aureus: hyppigste
Gram negative stave: ældre
mykobacterium: tidligere TB
Borrelia: alle, skovflåt
H. Influenzae: sjl. pga vacc.
Neisseria gonorrhoeae: yngre kvinder
sklerodermi?
Systemisk sklerose:10/100 000. 3:1 kvinder
Systemisk bindevævssygdom med fibrose, karforandringer, iskæmisk vævsbeskadigelse.

Sympt.: Raynaud fænomener, ødem, hudstivhed, subcutan calcinose.
Evt. øsofagus dysmotilitet, refluks, lungefibrose
90% ANA
NSAID, symptomatisk, evt. ciclosporin ved lungesympt.