Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
dominująca religia
die vorherrschende Religion
wyznawać religię
sich zu einer Religion bekennen
ceremonia religijna
eine religöse Zeremonie
wolność wyznania
die Religionsfreiheit
die Glaubensfreiheit
konfesia, wyznanie wiary
die Konfession
wszechwiedzący/ wszechmogący/wszechobecny Bóg
der allwissende/ allmächtige / allgegenwärtige Got
wierzyć w Boga
an Got glauben
modlić się do Boga
zu Got beten
ufać Bogu
auf Got vertrauen
stworzenie
die Schöpfung
Stwórca Świata
der Schöpfer des Weltalls
przejść na inną wiarę
zu einem anderen Glauben übertreten
wątpić w istnienie Boga
die Existenz Gottes bezweifeln
wyjaśniać wszystko w sposób racjonalny
alles auf rationale Weise erklären
wolny od sprzeczności / pełen sprzeczności
wiederspruchsfrei / wiederspruchsvoll
wartości moralne / etyczne
moralische / sittliche Werte