Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Present
-ar: -o -as -a -amos -an
-er: " -es -e -emos -en
-ir: " " " -imos "
Preterite
-ar: -é -aste -ó -amos -aron
-er/ir: -í -iste -ió -imos -ieron
Imperfect
-ar: -aba -abas -aba -ábamos -aban
-er/ir: -ía -ías -ía -íamos -ían
Future
(Use Infinitive!)
-ar/er/ir: -é -ás -á -emos -án
Conditional
(Use Infinitive)
-ar/er/ir: -ía -ías -ía -íamos -ían
Present Progressive
estoy estás está estamos están
ar: -ando
er: -iendo
Past Progressive
estaba estabas estaba estábamos estaban
ar: -ando
er: -iendo
Present Perfect
he has ha hemos han
-ar: -ado
-er/ir: -ido
Past Perfect
había habías había habíamos habían
-ar: -ado
-er/ir: -ido
Future Perfect
habré habrás habrá habremos habrán
-ar: -ado
-er/ir: -ido
Conditional Perfect
habría habrías habría habríamos habrían
-ar: -ado
-er/ir: -ido
Present Subjunctive
1st/singular present, drop -o, add opposite vowel.
-ar: -e -es -e -emos -en
-er/ir: -a -as -a -amos -an
Past Subjunctive
3rd plural preterite, drom -ron, add ra/se
-ar/er/ir: -ra -ras -ra -ramos -ran
-se -ses -se -semos -sen
Present Perfect Subjunctive
haya hayas haya hayamos hayan
-ar: -ado
-er/ir: -ido
Past Perfect Subjunctive
hubiera hubieras hubiera hubiéramos hubieran
-ar: -ado
-er/ir: -ido
Commands
Affirmative:
Familiar - 3rd person singular, present tense

All others- subjunctive