Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/19

Click to flip

19 Cards in this Set

 • Front
 • Back
concentrate
koncentrerar koncentrerade koncentrerat sig
dress/undress/change [clothes]
klär klädde klätt klä(!)
på/av/om sig
hasten, hurry
skyndar skyndade skyndat skynda(!) sig
marry
gift gift gifta sig
to comb
kammar kammade kammat kamma(!)
wash
tvättar tvättade tvättat tvätta(!) sig
shave
rakar rakade rakat raka(!) sig
sit down
sätta sätter sig satte satt sätt!
stand up
reser sig reste rest res! resa
stand, place oneself
ställa sig ställer ställde ställt ställ!
amuse, entertain oneself
roar roade roat roa(!) sig
sense, feel
känna sig känner kände känt känn!
separate; divorce
skiljer sig skilde skilt skilj! skilja
determine, settle, decide; prescribe, make up ones mind
bestämmer bestämde bestämt bestäm! bestämma
become engaged
förlovar sig förlovade förlovat förlova(!)
learn
lär sig lärde lärt lär! lära
wear
hå på sig
be careful
aktar sig aktade aktat akta(!)
put on makeup
sminkar sminkade sminkat sminka(!) sig
målar målade målat måla(!) sig