• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hur räknar man ut periodiseringsfond för ett aktiebolag?
Årets res. efter finansiella poster
+icke avdragsgilla kostn
-icke skattepliktiga intäkter
+ ev. återföring av per. fond
+schablonintäkt
(ing. per. fond*0,72*statslåneräntan vid utgången av november året innan)
Hur bokför man beräknad per. fond?
Debet:
8811 avsättning t. per. fond.

Kredit:
2111 Per fond år xx
Hur beräknar man LTV(lägsta tillåtna värde) enligt huvudregeln?
Ingående skattemässigt värde
(Anskaffn. värde - ack. planenl. avskrivning - ack. överavskrivningar)
+Årets inköp
-Årets försäljning

Allt detta gånger 0,7 ger LTV enligt huvudregeln.
Hur beräknar man LTV(lägsta tillåtna värde) enl. kompletteringsregeln?
0,8 * anskaffn. värde år 4
0,6 * anskaffn. värde år 3
0,4 * anskaffn. värde år 2
0,2 * anskaffn. värde år 1
Hur beräknar man årets skattemässiga överavskrivning?
UB inventarier
-UB ack. planenl. avskrivningar
-LTV
-IB ack. överavskrivningar
Hur bokför man årets överavskrivning?
Debet:
8850 Överavskrivningar

Kredit:
2150 Ack. överavskrivning
Vad innebär "god redovisningssed"?
Att man ska följa den branschpraxis som råder gällande bokföring/redovisning.

Rekommendationer görs ifrån:
Redovisningsrådet, bokföringsnämnden mfl.