Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/97

Click to flip

97 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 Michał [zakluczył] mieszkanie i udał się do miasta.
locked
 Michał zakluczył mieszkanie i [udał się] do miasta.
went
[Obecnie] Polska dzieli się na szesnaście województw
nowadays, currently
tłum zgromadzony na [wiecu]
rally
Kaśka wydaje się być radosna, ale to tylko [pozory]
appearance
pokora
humbleness
rzut karny
penalty kick
rzut?
throw/kick?
Nie mogę ci odmówić przez [wzgląd] na to, co nas łączy.
branie pod uwagę, liczenie się z czymś
[Względy] bezpieczeństwa na stadionach to nasz priorytet.
określone aspekty
stosunek płciowy
sexual intercourse
translate: dochodzi do fizycznego zbliżenia z użyciem narządów płciowych
it comes to the physical coming together with use of sexual parts
płciowy
zdeterminowany przez płeć
rodzaj żeński
feminine
sympatia
życzliwy lub przyjazny stosunek do kogoś
(1.2) Dzisiaj idę ze swoją [sympatią] do kina
significant other
życzliwość
przyjazny stosunek do innych ludzi
translate: Poniższe szablony pomogą utworzyć nowe hasła:
the below templates will help create a new entry
[Hasło] tej akcji jest bardzo znane
theme, myśl przewodnia
[myśl przewodnia]
guiding idea/thought
prostak
simpleton
słownictwo
vocabulary
przetłumacz: kieruję się względem
patrzę się co inni na cos powiedzą
Na umówione [hasło] idziemy do działania.
keyword
[Przewodnik] oprowadził hałaśliwą grupę turystów po Starym Mieście.
guide/leader
zasób słów
repertoire of words, śłownictwo
wiedza a władza
knowledge and authority
na [skalę] europejską
scale
Rady Ministrów
Council of Ministers
Warszawa jest jedynym miastem w [obecnych] granicach Polski
present
Warszawa jest jedynym miastem w obecnych granicach Polski [odznaczonym] Krzyżem Srebrnym
decorated
W skali kraju
on a national scale
W skali kraju, [rzeczywistą] liczbę mieszkańców Warszawy i okolic można porównywać do
actual
Warszawa jest członkiem [Związku Miast Polskich.]
[Association of Polish Cities]
Warszawa leży w środkowym [biegu] Wisły
course
na Nizinie Środkowomazowieckiej
Central Plains
stolicą leżącą w [bezpośrednim sąsiedztwie] parku narodowego
immediate vicinity
jest [nieznacznie] wydłużone wzdłuż jej brzegów
slightly
[rozciąga się] na ok. 30 km w kierunku północ-południe
it extends
północ-południe
north-south: północ to zimna a południe to ciepłe
wschód-zachód
east-west
powiedz: 20 km.
dwudziestu kilometrach
parenthesis: ()
nawias
Lewobrzeżna część Warszawy
left-side of Warsaw
położona na [wysoczyźnie]
plateau
Równina Warszawska
Plain of Warsaw
najwyższy punkt geodezyjny
highest geodesic point
rejon zajezdni autobusowej
bus depot region
Charakterystyczna dla krajobrazu miasta
typical of the landscape of the city
powiedz: na 6-25 m
na od sześciu do dwudziestu pięciu metrów
stanowiąca krawędź erozyjną wysoczyzny
which is/ makes up the erosional edge of the plateau
leży w dolinie Wisły
lies on the valley of the Wisła
oraz na Równinie Wołomińskiej
and on the plain of Wołomin
częściowo dzielnice wschodnie
part of the eastern district
i w Kotlinie Warszawskiej (częściowo dzielnice północne)
and in the Warsaw Basin (which is part of the Northern district)
występują porośnięte lasem, wysokie na kilka-kilkanaście metrów wydmy
there are, covered by trees, several meters high sand dunes
w rejonie planowanej ul. Stanisława Wigury
in the region of Stanisław Wigura Street that is planned
przestrzenny
spatial
metr sześcienny
cubic meter
siedlisko ludzkie
human habitat/settlement
powiedz: na 28 km
na dwudziestu ośmiu kilometrach
powiedz: na 27 km
na dwudziestu siedmiu kilometrach
powiedz: na 21 km
na dwudziestu jeden kilometrach
powiedz: na 22 km
na dwudziestu dwóch kilometrach
powiedz: na 23 km
na dwudziestu trzech kilometrach
powiedz: na 24 km
na dwudziestu czterech kilometrach
powiec: na 25 km
na dwudziestu pięciu kilometrach
powiec: na 21 km od Warszawy
na dwudziestym pierwszym kilometrze
przestrzeń
(large) space
skąpe
scarce
z danych archeologicznych.
from archelogical data
od przełomu IX/X wieku do XI wieku
from between the 9th and 10th to the 11th centuries
epoka kamienna
stone age
istniał gród Stare Bródno
existed the Stare Bródno stronghold
tzw.
tak zwany
w granicach [współczesnej] Warszawy znajdował się także gród Jazdów
contemporary
osada
settlement
wedle dokumentu z 1065 wystawionego dla klasztoru w Mogilnie tzw. falsyfikatu mogileńskiego
according to the document that was issued to the monestary in Mogilno known as the counterfeit of Mogilno
spławianej barkami z okolic Krakowa
transported by barges from nearby Krakow
osada targowa oraz przeprawa rzeczna
trade settlement and place of river crossings
wzmianka
mention
piśmienny
umiejący czytać
pojawiła się w roku 1251 w akcie biskupa poznańskiego Boguchwała II
it appeared in year 1251 by the act of bishop of Poznań, Boguchwał II
do III rozbioru Polski
until the third partition of poland
podlegał biskupstwu poznańskiemu
was subject to the Bishopship of Poznań
podział dzielnicowy Polski
the division of Poland into districts/regions
Do powstania Warszawy przyczynił się pośrednio
to the rise of Warsaw [something] contributed indirectly
Miało to [zażegnać] walki o władzę między jego synami
to prevent something from happening
który od wschodu [najeżdżali] Litwini
invaded
obległy w Jazdowie księcia mazowieckiego Siemowita I
they surrounded duke Siemowit I of mazowie in Jazdów
niewoli litewskiej
Lithuanian captivity
zakończyło okres jego świetności jako ośrodka handlowego
ended his time of glory as the center of trade
ośrodek a środek
center (ważność) a środek (geometryczne)
Zamku Królewskiego
Royal Castle
Jak podaje [m.in.]
między innymi
powiec: datować na wcześniejsze lata [1283-1294]
powiec to bez odmiany
wybudowanie od podstaw
building from scratch