• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zawodny
treacherous
[Wobec] pańskiego zachowania na zebraniu nie widzę możliwości naszej dalszej współpracy
considering, regarding
[wzorowanie się] na kimś lub na czymś
modeling urself
[poprzedzającego] kontekstu
preceeding
robiący coś z wielkim [zapałem]
enthusiasm
wiedeński
viennese
ożywiona
lively
spowodować [przyswojenie] sobie przez kogoś jakichś zasad
assimilation
zasada
rule, principle, tenet
odznaczający się [okrucieństwem]
cruelty
czułość
sensitivity
Ten bezwzględny [bandzior] trząsł całą okolicą.
bandid
Ten [bezwzględny] bandzior trząsł całą okolicą.
cruel
okrutny
cruel
Obowiązuje [bezwzględny] zakaz kąpieli w jeziorze!
strict (no exceptions)
od jutra [obowiązuje] przepis zabraniający parkowania
is in effect
Myślisz, że ciebie przestało to [obowiązywać?]
involve (in a forceful way)
Promowanie prac licencjackich to mój [obowiązek] zawodowy.
responsibility
objąć
cover with arms
otoczyć
to cover/surround
[podjąć się] wykonywania jakichś obowiązków
undertake
[Promowanie] prac licencjackich to mój obowiązek zawodowy.
promotion of
zawojować
to conquer
on byl [maniakiem] musztry wojskowej
irrational proponent of
on byl maniakiem [musztry] wojskowej
drills
jednostka
individual
Amper jest [jednostką] natężenia prądu.
unit
Amper jest jednostką [natężenia] prądu.
intensity
począł
he began
towarzyski
friendly, social
Nie bądź takim [potakiwaczem], postaw się czasem.
yes-man
Nie bądź takim potakiwaczem, [postaw się] czasem.
take a stance
Nawet jeśli pomysł szefa jest głupi, to [grono] potakiwaczy uzna go za rewelacyjny.
group of friends or relatives (biased)
spokrewnionych
related by blood
najdostojniejszym
most worthy
[Otoczenie] bardzo zachęcało go do rzucenia palenia.
people often around him
Styl [dowolny] to styl pływacki, w którym zawodnik może płynąć wybranym przez siebie sposobem.
free
[Dowolna] liczba naturalna jest liczbą rzeczywistą.
every, any
Naciśnij [dowolny] przycisk.
whichever one
W barze zebrał się [zbiór] podejrzanych typków.
group
W sierpniu zakończono [zbiory] porzeczek.
harvest
okrąg
circle
Żołnierze poszli do [składu] broni.
magazyn
W jakim [składzie] gra dziś Legia?
line-up, squad
Proszę mi podać [skład] chemiczny tej substancji.
composition
[Otoczenie] rynkowe ma wpływ na podejmowanie decyzji w firmie.
surroundings
Mam dziś bardzo wesoły [nastrój].
mood
Brzydkie [otoczenie] nie nastraja romantycznie.
surroundings/ambiance
Nie mam teraz [nastroju] na muzykę.
chęć na coś
W całym mieście panował [nastrój] grozy.
ambience, atmosphere
nastrajać
wprowadzić kogoś w jakiś nastrój
przyjemny
pleasant
ówczesny
former
Zrobiłem [potrawę] z warzyw.
dish
Pokarm dostarcza budulca do tworzenia, odbudowy lub utrzymania [tkanek].
tissues (bio)
Idź do [warzywniaka] i kup pół kilo cebuli.
greengrocer/vegetable store
podlegający odmianie
subject to change/variation
Jest wiele [gatunków] jabłek.
kinds
[Gatunek] to jednostka biologiczna.
species (bio)
[Dla odmiany] zapalę teraz fajkę.
for a change
[Odmiana] czasownika „być” w języku polskim jest nieregularna, trzeba się jej nauczyć na pamięć.
inflection
Wyhodowana przez nas [odmiana] zboża jest wyjątkowo odporna na mróz
variant
potrafi podjąć [kategoryczną] decyzję
decided, firm
różnorodnym
diverse
Szef ma [pogardliwy] stosunek do swoich pracowników.
scornful
Policjant stracił pracę za odnoszenie się z [pogardą] do imigrantów.
scorn, disdain
Zamknięty [obwód] z prądem
circuit
Zobaczysz! [Los] się też kiedyś do ciebie uśmiechnie.
fortune, fate
nieunikniona przyszłość
unavoidable future
Wróżka wywróżyła mi, że moim [przeznaczeniem] jest zawód aktora i życie w bogactwie.
destiny, fate
Burmistrz zapowiedział [przeznaczenie] dużej kwoty na nowy stadion.
contribution
Stworzyłem urządzenie, którego [przeznaczeniem] jest pomoc osobom niesłyszącym.
aim, mission
Burmistrz [zapowiedział] przeznaczenie dużej kwoty na nowy stadion.
announced
osiągnąć jakieś [korzyści]
benefits
Urządziliście awanturę z tak [błahego] powodu?
insignificant
[Przebieg] zjawisk fizycznych.
course
Zmiana [przebiegu] ulicy.
direction/path
parowóz
steam locomotive
przebyta
traveled/explored
[Przebieg] dobowy parowozu.
route
trasa
route
nieliczne
few
narażać się
expose urself 2 (becoming vulnerable)
mający [imponujące] rozmiary
impressive
odznaczający się [przepychem]
splendor
Ta relacja [opiera się] na wartościach, takich jak poszanowanie swobody, równości i praw człowieka
relies on, is supported by
[Opierał się] o ścianę
he was leaning against the wall
Ta relacja opiera się na [wartościach], takich jak poszanowanie swobody, równości i praw człowieka
values
Ta relacja opiera się na wartościach, takich jak poszanowanie [swobody, równości i praw człowieka]
freedom, equality, and human rights
Obrońcy ogromnej [twierdzy] znajdującej się na szczycie góry długo opierali się atakom wrogów.
fortress, stronghold
W ten sposób [przeciwstawiasz] silnych przeciwko słabym.
stawiać coś przeciwko czemuś innemu
Adam [przeciwstawił się] przemocy w swoim otoczeniu.
opposes
[Zakładam] że jutro na kolokwium studenci pojawią się w większym gronie.
claim
[Załóżmy] że to jest mój dom
let's assume
założyć klub
to create a club
[zachowywania] diety
preservation, retention, (in context: keeping a diet)
[kawał.]
joke
Ukroił sobie [kawał] chleba do zupy.
piece
wykpić się
cleverly dig urself out of something
wykpić
to ridicule
wycinek
part of a whole (cut out article, video clip, …)
uwydatniająca
highlighting
karykatura
caricature (a representation of a person that is exaggerated for comic effect )
karykaturalny
grotesque