Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ren2
man
dao1
knife
li4
power
li4
power
kou3
mouth
wei2
enclose
tu3
earth
xi1
sunset
da4
big
zi3
son
cun4
inch
xiao3
little
gong1
labor, work
yao1
small
gong1
bow
xin1
heart
xin1
dagger-axe
shou3
hand
ri4
sun
yue4
moon
mu4
wood
shui3
water
huo3
fire
tian2
field
mu4
eye
shi4
to show
mi4
fine silk
er3
ear
yi1
clothing
yan2
speech
bei4
shell
zou3
to walk
zu2
jin1
metal
men2
door
zhui1
short tailed bird
shi2
to eat
ma3
horse
yi1
one
er4
two
san1
three
si4
four
wu3
five
liu4
six
qi1
seven
ba1
eight
jiu3
nine3
shi2
nine