Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Vad innebär kausalitet?
Relationen "cause and effect".
Tre historiska anledningar till att den psykologiska vetenskapen är mer kopllad till kausalitet än andra närbesläktade discipliner.
1) Psykologins historiska koppling till positivismen.
2) Psykologins historiska koppling till naturvetenskapen, där kausalitet och exp. är vanliga
3) Psykoogin söer allmäna sanningar & generella principer för mänskligt beteende.
Pos
NV
Sanningar
Redogör för tre sätt att göra psykologisk forskning samt hur de är relaterade till möjligheten att dra slutsatser om kausala samband.
1) Experiment är feta på att indikera kausalitet, men sampling errors och biases är ivägen.
2) Cross-sectional forskning hanterar flera variabler, se vilken som påverkar mest. Confounding variables.
3) Longitudionella studier ger info över längre tidsspann än CS. Confounding variables
CS
LS
EXP
Varför måste man ha viss grundläggande förståelse av forskningsmetodologi för att bli med i British Psychological society?
För att praktiserande psykologer inte kan förlita sig på unviersitetens psykologer för kunskap.
N00bs
Beskriv deskriptiva, utvärderande och meta-analytiska studier eller dö svårt, jordling.
1) Deskriptiva studier beskriver fall, tex. fallstudier.
2) Utvärderande är långa, utvärderar en viss effekt.
3) Meta-analytiska analyserar flera studier
Varför är det viktigt att specifiera målen med en psykologisk undersökning?
1) Dels ska forskaren ha en bra uppfattning om mål & användningsområden för forskningen, för att hålla motivationen uppe. Blir så trist och instängt annars.
2) Dels måste forskaren kunna presentera forskningen klart & tydligt nog för omvärlden.
Vilka fyra sorters hypoteser finns det?
Direktionella-kausala
Direktionella-icke-kausala
Icke-direktionella-kausala
Icke-direktionella-icke-kausala
Vilka är det två hypoteserna i Neyman-Pearsons hypotestesningsmodell?
Noll-hypotesen och alternativ-hypotesen
Vad innebär operationalisering och vad är för/nackdelar?
Översätta variabler till mätbarhet. Nackdelen är att det blior mindre press på forskaren att förklara variabeln.
Vad innebär det att psykologin strävar mot universalism?
Villa hitta principer att applicera på alla människor. Kritiken är att regional & kulturella idéer är bättre.
Vilka begränsnigar har vi i generaliserbarheten?
Man kan inte alltid applicera sampleresultat till en hel befolkning.
Vad är ett convenience sample?
Ett val av försökskaniner som är lätt att få tag på.
Vad innebär det att beakta kravet på informed consent?
ATt deltagaren fpr reda på vad studien innehpller, syfte, tid, visst, innehåll. Tillåtelse att backa ur, eventuella konsekvenser, konfidentiallitet etc.
När kan man skita i informed consent?
Om riskerna är negigerbara/lagen säger det.
Vad tror du?
Vad innebär "inducement to participate"?
Att inte ge stora belöningar, inte ge råd om du inte är sjukt väl påläst etc.
Redogör för de tre faktorer som utmärker ett randomiserat experiment.
Expermenter manipulation, standardisation, random assignment to condition annd order.
Vad är randomisering?
Att man slumpar ut vilken grupp man ska vara med i.
Varför kallas den variabel som manipuleras i ett experiment för oberoende variabel?
Den ändras oberoende av andra variabler. Den beroende är beroende av den oberoende.
Vad är skillnaden mellan en experimentgruppen och kontrollgruppen?
En kontrollgrupp för mindre av den testade variaben hos experimentgruppen.
Vad innebär det att standardisera proceduren i ett randomiserat test?
Att man kontrollerar alla variabler utan den oberoende variablen.
Vad är en between-subjects design?
Jfr två grupper en gång.
Vad är skillnaden mellan en pre-test-post-test design och en post-test-only design?
Post-test-only design saknar helt enkelt pre-test.
En kritik mot pre-test designers.
Finns risk att deltagarna fattar vad undersökningen handlar om och förbereder sig.
Vad är en within-subjects design?
Undersöker en grupp två gånger, vilket leder till att den blir sin egen kontrollgrupp.
Tre faktorer som kan påverka ett lab.experiment.
Placeboeffekt, exp. exp. effect, demand characteristics.
Hur kontrar man exp.exp, placebo och demand characteristics?
Var skeptisk och replikera testet, blind procedure, låt andra göra testet åt dig, ge mycket lite info.
Vad utmärker en cross-sectional design?
Variabel testas en gång per person. Kausalitet kan inte bli definitivt testat. Kan användas för att bestämma styrka/riktning av flera variablers relation
Varför är reliabilitet i mätninen viktigt när man använder cross-sectionella studier?
För att det begränsar maxkorrelationen mellan två variabler.
Hur kan resctriktion i variationen av poäng påverka ett utfall i en cross-sectionell studie?
Vi får en starkare korrelation, eftersom värdena blir mer lika varandra.
Vad är tredje variabel problemet?
Confounding variables.
Redogör för två olika innebörder av begreppet standardiserat test.
1) Man använder identiskt material för att ge alla lika omständigheter.
2) Tolkningen maximeras av normer och standardiseringsdata som ges för testet.
Vad är skillnaden mellan uni- och multidimensionell skala?
En versus många många underliggande dimensioner. Text en vikt och en höjd.
Beskriv två faktorer som är viktiga att tänka på vid konstruktionen av en skala.
Definiera noga koncepten som används. Det är svårt attt definiera saker, variabler trasslar ihop sig.
Beskriv item-whole metoden.
Kalkylera en total score för en variabel. Lägg ihop scores. Gör sedan korrelations-undersökning med total score.
Vad är factoring approach?
Förhållande mellan items och en faktor/korrelation.