Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad innebär det att ett psykologiskt test måste vara objektivt?
Samma resultat vem som än gör testet.
Två olika former av reliabilitet.
Split-half.
Odd-even.
Chronbach's alpha.
(Behandlar internal consistency and consistency over time)
Tre former av validitet.
Face validity.
Content validity.
Convergent validity.
Predictive validity.
Concurrent validity.
Construct validity.
Discriminant validity.
Vad är content validity?
Vad är predictive validity?
Vad är face validity, och varför är det svagt?
1) Alla/massa aspekter granskas. Finns allt med?
2) Kan förutsäga framtida myskomånk.
3) 1a anblick, ser bra ut. Illa, deltagarna kan bla missupppfatta innehållet.
Vad är construct validity?
Vad är convergent validity?
Vad är discrminant validity?
1)Abstrakt. Typ uppfattning hur man bygger upp exp. Ändras. Strategi hur man bygger data etc.
2) Jfr med replikations. Andra faktorer som är identiska.
3) Jfr, ser om det stämmer överens med mög som är irrelevant.
En mätning kan vara reliabel och ha låg validitet. Redogör för det och vice-versa-situationen.
1) Pålitliga mätningar, men mäter fel saker. Svalorna.
2) Mäta rätt sak, men använda elastiskt måttband.
Vilka två betydelser har begreppet kodning?
1) Texter & data blir kategoriserad
2) Data nr för att datoranalyseras
Tre olika typer av kodning?
Precoding
Coding av forskare
Coding emerging from research
Redogör för två faktorer som utmrker pre-coding.
Sker innan datainsamling
Deltagarna codar egna val
Fyra för-kodningsexempel
Conventional (yes/no)
Piloting (testar på förgrupp)
Focus groups (intervjua för åsikter)
Make-up-themself
Eldställning, eld.
Klartecken klart slut.
Var är inter-rater reliability?
Flera pers dubbelkollar reliabiliten.
Vad fan är kvalitativ kodning?
Skapa kodningskategorier baserade på djup data.
Vad innefattas i begreppet modern kvalitativ forskning?
Djupa drag nedskrivna.
Vad innebär kritisk realism?
Filosofin med "verkligehet där ute" genom massa fönster. Hur förvrängs är frågan.