Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
marele merit al behaviorismului a fost ca a impus mai multe Teorii cu privire la
INVATARE

dupa '50 unii psih trec de la behaviorism radical(S-R) la behaviorism metodologic adica dincolo de factorii biologicicomportamentul se modifica si dezvolta prin INVATARE si experienta
dincolo de factorii biologicicomportamentul se modifica si dezvolta prin
INVATARE si experienta
behaviorismul avea obstinatie pt ..?ce
OBIECTIVITATE
in psihologie
cite (categorii)feluri de intarire sint? si care

skinner B.F.
2
pozitiva si
negativa
ce fel de psihologie
a fondat Broadus John...?,
adeptul comportamentism_ului(comportamentalismului) radical ? psihologie fara ...

o psihologie de tip ...box
fara psihic
psihologie fara psihic

de tip black box S-R
behaviorismul( conceptia comportamentista)
este pe bazata pe studiul cui...... ca atare
si nu semnificatie a Personalitatii
studiul comportamentului ca atare
si nu ca semnificatie a personalitatii