Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Magisk tiltrækning?
1.Blå himmel
2.Klart vand
3.Klippebugter
4.Sol
4 svar
Hvad Vokser vildt og hvad karakteriserer naturen?
Parasol formede pinje træer
vildt timian
lavendel
3 svar
Historie
1.Frejus - kolonisering
2.marseille - pottemagerier (amforaer) - forposter
3. Klostre videreudviklede
3 svar
Turisme
1. 17tallet - rige adelsfolk
2. 18tallet - cote'd'azur "must" - om vinteren
3. 1936 feriepenge = franske turister
4. efterkrigstiden = plastret til af logier
4 punkter
Vinproduktion?
Efter vinlus - masseproduktion og le gros rouge = mislykkedes
Rosé succes =
1. forkorte kontakttiden
2. presse bær hurtigere
= lys fattig tannin som i afkølet tilstand.
2 punkter giver succes
Økonomi?
1.klar 1/2 år efter høst
2. skal drikkes indenfor 1 år
= ingen lager
2 punkter giver succes