Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
i ate chicken: inyama/inkukhu
ngidle inyama yekukhu
i drank a glass of wine: ingilazi/iwayini
ngiphuze inglazi yewayini
i drank a cup of tea: inkomishi/itiye
ngiphuze inkomishi yetiye
i ate meally bread: isinkwa/ummbila
ngidle isinkwa sommbila
i ate a plate of veggies: ipuleti/amaveji
ngidle ipuleti lamaveji
i ate a packet of sweets: iphakethe/amaswidi
ngidle iphakete lamaswidi
i ate a box of chocolate: ibhokisi/ushokelethi
ngidle ibhokisi likashokolethi
i ate a spoon of sugar: isipuni/ushukela
ngidle isipuni sikashokela
i ate goat meat: inyama/imbuzi
ngidle inyama yembuzi
i ate a teaspoon of salt: ithisipuni/usawoti
ngidle ithisipuni likasawoti
i drank a cup of fat: inkomishi/amafutha
ngidle inkomishi yemafutha
i ate a box of eggs: ibhokisi/amaqanda
ngidle ibhokisi lamaqanda