Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/133

Click to flip

133 Cards in this Set

 • Front
 • Back
最近
最近
zuìjìn
in letzter Zeit
recently
zuìjìn
最近
zuìjìn
in letzter Zeit
recently
in letzter Zeit
recently
最近
zuìjìn
in letzter Zeit
recently
透视
透视
tòushì
röntgen
to x-ray
tòushì
透视
tòushì
röntgen
to x-ray
röntgen
to x-ray
透视
tòushì
röntgen
to x-ray

guo
Partikel, schon
particle, already
guo

guo
Partikel, schon
particle, already
Partikel, schon
particle, already

guo
Partikel, schon
particle, already
医务所
医务所
yīwùsuǒ
die Poliklinik
the policlinic
yīwùsuǒ
医务所
yīwùsuǒ
die Poliklinik
the policlinic
die Poliklinik
the policlinic
医务所
yīwùsuǒ
die Poliklinik
the policlinic
看(病)
看(病)
kàn(bìng)
besuchen (Artzt)
see (doctor)
kàn(bìng)
看(病)
kàn(bìng)
besuchen (Artzt)
see (doctor)
besuchen (Artzt)
see (doctor)
看(病)
kàn(bìng)
besuchen (Artzt)
see (doctor)

bìng
krank sein; die Krankheit
to be ill, the illness
bìng

bìng
krank sein; die Krankheit
to be ill, the illness
krank sein; die Krankheit
to be ill, the illness

bìng
krank sein; die Krankheit
to be ill, the illness
检查
检查
jiǎnchá
sich untersuchen lassen; untersuchen; Untersuchung
to be checked, to examine, the examination
jiǎnchá
检查
jiǎnchá
sich untersuchen lassen; untersuchen; Untersuchung
to be checked, to examine, the examination
sich untersuchen lassen; untersuchen; Untersuchung
to be checked, to examine, the examination
检查
jiǎnchá
sich untersuchen lassen; untersuchen; Untersuchung
to be checked, to examine, the examination
地方
地方
dìfang
der Ort, the place
dìfang
地方
dìfang
der Ort, the place
der Ort, the place
地方
dìfang
der Ort, the place

biàn
ZEW für Aktionen, Mal
biàn

biàn
ZEW für Aktionen, Mal
ZEW, Mal

biàn
ZEW für Aktionen, Mal


nehmen


nehmen
nehmen


nehmen

biǎo
Formular
biǎo

biǎo
das Formular
the form
Formular

biǎo
Formular

xiān
zuerst
xiān

xiān
zuerst
zuerst

xiān
zuerst
内科
内科
nèikē
Innere Abteilung
nèikē
内科
nèikē
Innere Abteilung
Innere Abteilung
内科
nèikē
Innere Abteilung
得(病)
得(病)
dé (bìng)
erkranken, to fall ill
dé (bìng)
得(病)
dé (bìng)
erkranken, to fall ill
erkranken
得(病)
dé (bìng)
erkranken, to fall ill
to fall ill
得(病)
dé (bìng)
erkranken, to fall ill
以前
以前
yǐqián
früher, in der Vergangenheit,
in the past
yǐqián
以前
yǐqián
früher, in der Vergangenheit,
in the past
früher, in der Vergangenheit,
以前
yǐqián
früher, in der Vergangenheit,
in the past
in the past
以前
yǐqián
früher, in der Vergangenheit,
in the past
肺炎
肺炎
fèiyán
die Lungenentzündung
the pneumonia
fèiyán
肺炎
fèiyán
die Lungenentzündung
the pneumonia
die Lungenentzündung
肺炎
fèiyán
die Lungenentzündung
the pneumonia
the pneumonia
肺炎
fèiyán
die Lungenentzündung
the pneumonia

fèi
die Lunge
the lung
fèi

fèi
die Lunge
the lung
die Lunge

fèi
die Lunge
the lung
the lung

fèi
die Lunge
the lung
心脏
心脏
xīnzàng
das Herz [med.]
the heart [med.]
xīnzàng
心脏
xīnzàng
das Herz [med.]
the heart [med.]
das Herz [med.]
心脏
xīnzàng
das Herz [med.]
the heart [med.]
the heart [med.]
心脏
xīnzàng
das Herz [med.]
the heart [med.]

liáng
messen
to measure
liáng

liáng
messen
to measure
messen

liáng
messen
to measure
to measure

liáng
messen
to measure
血压
血压
xuèyā
der Blutdruck [med.]
the blood pressure [med.]
xuèyā
血压
xuèyā
der Blutdruck [med.]
the blood pressure [med.]
der Blutdruck [med.]
血压
xuèyā
der Blutdruck [med.]
the blood pressure [med.]
the blood pressure [med.]
血压
xuèyā
der Blutdruck [med.]
the blood pressure [med.]

xuè
das Blut
the blood
xuè

xuè
das Blut
the blood
das Blut

xuè
das Blut
the blood
the blood

xuè
das Blut
the blood
正常
正常
zhèngcháng
normal
normal, regular, ordinary, standard
zhèngcháng
正常
zhèngcháng
normal
normal, regular, ordinary, standard
normal
正常
zhèngcháng
normal
normal, regular, ordinary, standard
normal, regular, ordinary, standard
正常
zhèngcháng
normal
normal, regular, ordinary, standard
眼睛
眼睛
yǎnjng
das Auge
the eye
yǎnjng
眼睛
yǎnjng
das Auge
the eye
das Auge
眼睛
yǎnjng
das Auge
the eye
the eye
眼睛
yǎnjing
das Auge
the eye
鼻子
鼻子
bízi
die Nase
the nose
bízi
鼻子
bízi
die Nase
the nose
die Nase
鼻子
bízi
die Nase
the nose
the nose
鼻子
bízi
die Nase
the nose
耳朵
耳朵
ěrduo
das Ohr
the ear
ěrduo
耳朵
ěrduo
das Ohr
the ear
das Ohr
耳朵
ěrduo
das Ohr
the ear
the ear
耳朵
ěrduo
das Ohr
the ear
这样
这样
zhèyàng
so
such, like this, this way
zhèyàng
这样
zhèyàng
so
such, like this, this way
so
这样
zhèyàng
so
such, like this, this way
such, like this, this way
这样
zhèyàng
so
such, like this, this way
生命
生命
shēngmìng
das Leben
the live, the living
shēngmìng
生命
shēngmìng
das Leben
the life, the living
das Leben
生命
shēngmìng
das Leben
the live, the living
the live, the living
生命
shēngmìng
das Leben
the live, the living
知识
知识
zhīshi
die Kenntnis, das Wissen
the knowledge
zhīshi
知识
zhīshi
die Kenntnis, das Wissen
the knowledge
die Kenntnis, das Wissen
知识
zhīshi
die Kenntnis, das Wissen
the knowledge
the knowledge
知识
zhīshi
die Kenntnis, das Wissen
the knowledge
长城
长城
Chángchéng
die große Mauer
the great wall
Chángchéng
长城
Chángchéng
die große Mauer
the great wall
die große Mauer
长城
Chángchéng
die große Mauer
the great wall
the great wall
长城
Chángchéng
die Chinesische Mauer
the great wall
北海
北海
Běihǎi
der Beihai Park
Běihǎi
北海
Běihǎi
der Beihai Park
der Beihai Park
北海
Běihǎi
der Beihai Park
大闹天宫
大闹天宫
Dànàotiāngōng
Der Affe bringt den Himmel in Unordnung (Buchkapitel)
Dànàotiāngōng
大闹天宫
Dànàotiāngōng
Der Affe bringt den Himmel in Unordnung (Buchkapitel)
Der Affe bringt den Himmel in Unordnung (Buchkapitel)
大闹天宫
Dànàotiāngōng
Der Affe bringt den Himmel in Unordnung (Buchkapitel)

gān
die Leber
the liver
gān

gān
die Leber
the liver
die Leber

gān
die Leber
the liver
the liver

gān
die Leber
the liver

tián
ausfüllen
fill in, fill out
tián

tián
ausfüllen
fill in, fill out
ausfüllen

tián
ausfüllen
fill in, fill out
fill in, fill out

tián
ausfüllen
fill in, fill out

wèi
der Magen
the stomach [anat.]
wèi

wèi
der Magen
the stomach [anat.]
der Magen

wèi
der Magen
the stomach [anat.]
the stomach [anat.]

wèi
der Magen
the stomach [anat.]
个子
个子
gèzi
die Statur
the figure
gèzi
个子
gèzi
die Statur
the figure
die Statur
个子
gèzi
die Statur
the figure
the figure
个子
gèzi
die Statur
the figure

zuǐ
der Mund
the mouth
zuǐ

zuǐ
der Mund
the mouth
der Mund

zuǐ
der Mund
the mouth
the mouth

zuǐ
der Mund
the mouth
乱七八糟的东西
乱七八糟的东西
luán qī bā zāo de dōngxi
wirres Zeug
mazy stuff, messy stuff
luàn qī bā zāo de dōngxi
乱七八糟的东西
luàn qī bā zāo de dōngxi
wirres Zeug
mazy stuff, messy stuff
wirres Zeug
乱七八糟的东西
luán qī bā zāo de dōngxi
wirres Zeug
mazy stuff, messy stuff
mazy stuff, messy stuff
乱七八糟的东西
luán qī bā zāo de dōngxi
wirres Zeug
mazy stuff, messy stuff