• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
utvecklas och förändras (under tid)
演變
koppar/brons gods
銅器
bläck (till att skriva kalligrafi)
bläcksten
rik (rik på ..., samt pengar)
富有
raffinerad, elegant
典雅
försvinna, vittra bort
磨滅
gå igenom (på plats)
通行
genomgå, erfara, erfarenhet
經歷
analfabet
文盲
tryckt form
正楷
standard skriften i modern kinesisk kalligrafi
印刷體
nöjesresa
暢遊
en del av en inskription, ofta på rim, skriven på sten.
碑銘

beimíng
trätablett med inskription
匾額

biâné
inskription, signering + hälsning
題字
i kontakt med, att röra
接觸
gammal bok (klassiker)
古籍
klassiker
經典
konfunderad, oförstående, helt blank
茫然
en överrenskommelse, kontrakt
契約

qì-
radikal


(eller 部首)
diskutera, överväga
商榷

-què
till exempel
譬如

pì-
förvirrad (över ett problem)
困惑

-hùo
att gissa (efter övvervägning)
推敲
att förstå, att fatta
會意
radera
刪除

shanchú
en skiss, en profil (ansikte)
輪廓

lúnkùo
just nu (plats)
目前