Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
att ta med sig att bära med sig
攜帶

xi-
att utannonsera (för första gången) att lansera
問世
att ta till användning
採取
att bibehålla
保留
synonym
同義字
att revidera (kritiskt granska, kontrollera, se om det behövs förändringar och förbättringar)
校正
standardprov i engelska (TEOFL?)
全民英檢
att visa på, att indikera
顯示

xiânshì
tidsskillnad (mellan länder och regioner)
時差
pengavaluta, valuta
貨幣

-bì
vikt och mått
度量衡
konvertera
換算
smart, skarp
靈敏
en boom (ngt som är populärt)
熱潮
att ha ett dåligt inflytande
誤導
att hota, skrämma
威脅

weixié
att hävda att vara något
號稱
att samla ihop
收錄
Font (?)
字庫

-kù
inbyggd
內建
att spara (på datorn)
儲存

chúcún
sparutrymme
容量
att erbjuda
提供
plural, flertal, mångfald
多元化
verka som
似乎

sìhu
bakslag, svaghet
缺點
att pröva, att sättas på prov
考驗

-yàn
mot
朝著
"after all"
畢竟

bìjìng