Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
qiao1
to knock/beat/tap
ban4gong1shi4
office
jiao4shou4
professor
yue1
to make an appt
qing3jiao4
to ask advice/consult with
huan2jing4
environment, surroundings, family financial conditions
jiao1huan4
to exchange, swap
ji4hua4
to plan, map out, project/program
shu3qi2ban1
summer school
shen1qing3biao3
application form
wang3lu4
internet
wang3zhi3
internet address
wang3zhi4/bu4luo4ge2
blog
xia4zai4
to download
tian2
to fill in/stuff
cheng2ji1
grade, academic record, achievement
tue1jian4xin4
letter of recommendation
ding4
to conclude, draw up. order, reserve
jiang3xue2jin1
scholarship
bu3xi2ban1
cram school
bu3zhu4
to subsidize, allowance
kun4nan2
difficulty/to be difficult
xue2fei4
tuition
peng4jian4
to run into
mei3rong2yuan4
beauty parlor
li3fa3ting1
barbershop
jian3tou2fa3
to get a haircut
wu4jia4
price of goods
fu4
to pay
fang2zu1
rent
gong1yu4
apartment building
jiao1tong1
transportation
ji4cheng2che1
taxi
lai2bu4ji2
to have insufficient time/be late
zhong1guo2da4lu4
mainland China
zi1liao4
data, information