• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
he2zi
box
zhuang1
to fill/load
zhun3bei4
to prepare
ye3can1
to picnic, picnic
zha2ji1
fried chicken
zhi3
paper
dai4zi
bag
bing1xiang1
refrigerator
feng1
wind
xiang1
to be fragrant
qi4shui3
soda
ke3
to be thirsty
mian4bao3
bread
guan4
jar, can
ri4ji4
diary
tang2
candy, sugar
sheng1yin1
voice