Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
jämt [jem:t] adv.
adj. always /
alltid, ständigt
skäller [sj'el:er] verb
<x/A skäller (på B)>
IIa. bark, yelp, cry; abuse, scold /
låta som en hund (figuratively, "give sby a scolding")
skällde skällt skäll! skälla
gapar [²g'a:par] verb
<A gapar>
I.bawl, yell /
ropa, skrika (på ett störande sätt)
gapade gapat gapa(!)
antikvariat [antikvari'a:t] noun
s4. second-hand bookshop /
bokhandel som köper och säljer begagnade böcker
antikvariatet antikvariaten
förstaupplaga noun
die Originalasugabe, die erste Auflage
skuld [skul:d] noun
s3. fault; blame; guilt /
ansvar för brott el. fel
skulden skulder
snack [snak:] noun
s(ett). talk, chat /
prat (informal)
snacket
sammandrag [²s'am:andra:g] noun
s5. summary, resumé, digest/
förkortning
sammandraget sammandrag sammandragen
bur [bu:r] noun
s2. cage /
låda eller rum med gallerväggar
buren burar
otur [²'o:tu:r] noun
s(en). bad luck /
motgång(Misserfolg) som beror på slumpen(=Zufall)
oturen
det verkar som om du inte var intresserad---
you don't seem to be interested
skyller [sj'yl:er] verb
<A skyller (x) på B/y/att+SATS>
IIa. blame /
ge (någon) skulden
skyllde skyllt skyll! skylla
avtal [²'a:vta:l] noun
s5. agreement, contract /
(rättsligt bindande) överenskommelse, uppgörelse
avtalet avtal avtalen
på sätt och vis ("i viss mening")---
in some ways ("in a certain sense")
beteende [bet'e:ende] noun
s5. behaviour, (behavior US) /
uppförande
beteendet beteenden beteendena
omständighet [²'åm:sten:dighe:t] noun
s3. circumstance
förhållande, villkor(die Lage)
omständigheten omständigheter
tyder på [t'y:derpå:] verb
<x tyder på y/att + S>
III. indicate /
ge skäl att tro eller vänta, tala för, peka mot
tydde tytt tyda
ändå [²'en:då: (el. end'å:)] adv.
adv. yet, still /
i alla fall, trots allt
slarvighet
s. die Nachlässigkeit
utgår [²'u:tgå:r] verb
<x utgår från y; A utgår från x/att + S>
v. start, assume
starta (figuratively "take as a startingpoint, assume")
utgick utgått utgå(!)
skiftar [²sj'if:tar] verb
<A skiftar x>
I. change; shift; exchange for /
byta, växla; byta ut mot
skiftade skiftat skifta(!)
intryck [²'in:tryk:] noun
s5. impression /
den bild el. föreställning som något skapar hos en människa, uppfattning
intrycket intryck intrycken
framåt [fr'am:åt] adv.
ahead, forward /
i riktning mot ett mål
börs|mäklare---
stockbroker, broker
återstår [²'å:ter_stå:r] verb
<x återstår>
v. remain /
finnas kvar, vara över
återstod återstått återstå