Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a healthy mind in a healthy body
w zdrowym ciele zdrowy duch
to sleep like a log
spać jak suseł
laugh and the world laughs with you
kiedy się śmiejesz, cały świat śmieje się z tobą
better safe than sorry
przezorny zawsze ubezpieczony
to know one's onions
znać się na rzeczy
to be a flash in the pan
trwać tylko przez chwilę
couriosity killed the cat
ciekawość to pierwszy stopień do piekła
the hole calls the thief/opportunity makes a thief
okazja czyni złodzieja
crime doesn't pay
zbrodnia nie popłaca
to be as thick as thieves
znać sie jak łyse konie
such a life, such a death
jakie życie taka smierć
fear has big eyes
strach ma wielkie oczy
it made my blood run cold
zmroziło mi krew w zyłach