Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/88

Click to flip

88 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kuimarisha
to improve
marais
presidents
muungano
union
visiwa
islands
Unguja
Zanzibar
bwana
mister
mzee
elder
raia
citizens
baada ya uhuru
after indpendence / freedom
jumuiya
community
ilivunjika
it was broken
kwa bahati mbaya
unfortunately
kufufuliwa
to be restored
ushirikiano
cooperation
umelegea
it is weak
pamoja
together
kugawanya
to divide / split
wilaya
district
shamba
farms
utamaduni
culture
mkahawa
restaurant
kuharamisha
to outlaw
kienyeji
traditional
wamisheni
missionaries
vita vya kwanza vya dunia
World War I
ukarani
clerk
Mhindi
Indian
alimiliki
owned
kuandaa
to prepare
waziri mkuu
prime minister
umati
crowd
jamhuri
republic
mashuhuri
important
kuwatetea
to defend them
inayoendelea
developing
mali
resources
wagombeaji
they are vying
ubunge
seat of parliament
watangazaji wa habari
news reporters
kambi
camp
mabadaliko
changes
fajiriba
experience
vigogo wa siasa
political experts
wizi
robbery / crime
ukosefu
shortage
kurandaranda
to roam / wander aimlessly
kutopata
to not (-to-) get
amani
peace
bila
without
kuheshimu
to respect
kuingia
to get into
nchi ya kufikirika
ideal country
tawala
rule
aliaga dunia
he died (lit. he said farewell to the world)
shujaa
hero
mpigakura
voter
viongozi
leaders
mwaminifu
trustworthy
mwerevu
clever
mzalendo
patriotic
mstahifu
respected
mpole
sympathetic
mkarimu
generous
sharti
obligation / must
sherehe
celebration
bustani
garden
kuharamisha
to prohibit
muhimu
important
wachaguzi
voters
maswala
issues (lit. prayers)
kufusa
to attack
kujaribu
to try / to attempt
kuchagua
to choose / to elect
afya
health
elfu moja mia tisa sitini na nne
1964 (year of independence for Kenya)
wito wa kisiasa
political slogans
harambee
Let's pull together (political slogan)
uhuru na kazi
Freedom and work (political slogan)
Hiki ndicho kiti ambacho nitawapa.
This is the chair that I will give you.
Huyu ndiye paka ambaye nitawapa.
This is the cat that I will give you.
Huu ndio mti ambao nitawapa.
This is the medicine that I will give you.
Haya ndiyo maua ambayo nitawapa.
These are the flowers that I will give you.
Hizi ndizo baiskeli ambazo nitawapa.
These are the bikes that I will give you.
Huyu ndiye mama yangu.
This is my mother.
Hawa ndio wanafunzi wa Kiswahili.
These are the Swahili students.
Huyu ndiye mshauri wangu.
This is my advisor.
Hii ndiyo mikoba yangu.
These are my handbags.
Hivi ndivyo vikombe vyangu.
These are my cups.