• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/92

Click to flip

92 Cards in this Set

 • Front
 • Back
banan
banana
cały,a,e
whole
ciekawy,a,e
interesting
codziennie
every day, daily (adv)
cytryna
lemon
czytać (czytam, czytasz) (acc)
to read
dobrze
well
dojrzały
ripe, mature
dużo (adv)
a lot of, much, many
firma
company
gazeta
newspaper
gotować (gotuję, gotujesz)
to cook
jabłko
apple
jeszcze
yet, still
co jeszcze?
anything else?
jeść (jem, jesz) (acc)
to eat
kot
cat
książka
book
który,a,e
which
mieszkanie
flat
musieć (muszę, musisz)
to have to
narzekać (narzekam, narzekasz)+ na+ (acc)
to complain
niż
than
odwiedzić + (acc)
to visit
oglądać (ogląndam, oglądasz) (acc)
to watch, to look at
pić (piję, pijesz) (acc)
to drink
pisać (piszę, piszesz) (acc)
to write
płacić (płacę, płacisz) + za (acc)
to pay
południe
midday, noon
po południu
in the afternoon
w południe
at midday
pomarańcza
orange
rachunek
bill,check
radzić sobie (radzę sobie, radzisz sobie) + z (instr)
to look after onesself
rano (adv)
in the morning
sam, sama, samo
alone, by onesself
słucham
can I help you?
sprawa
business, affair
sprzątać (sprzątam, sprzątasz) (acc)
to do the cleaning
świetnie (adv)
excellently
tamte
those
te
these
telewizja
television
torebka
bag, handbag
wieczór
evening
weiczorem (adv)
in the evening
więc
so, therefore
właśnie
just (as in immediately prior)
woleć (wolę, wolisz) (acc)
to prefer
wujek
uncle
zakupy
shopping
robić zakupy
do the shopping
załatwiać (załatwiam, załattwiasz) (acc)
to deal with (one's business)
założyć (acc)
to establish, found
założyż firmę
to start a company
znowu
again
zwykle
usually
śniadanie
breakfast
obiad
lunch, (midday meal)
kolacja
supper, dinner (evening meal)
danie
course, dish
głowne danie
main course
deser
dessert
przystawka
starters, appetizers, hors d'oeuvre
cebula
onion
czosnek
garlic
fasola
beans
groch
peas
grzyby
mushrooms
kalfior
cauliflower
kapusta
cabbage
marchewka
carrot
ogórek
cucumber
pietruszka
parsley root
pomidor
tomato
por
leek
ziemniaki
potatoes
ananas
pineapple
arbuz
watermelon
brzoskwinia
peach
czereśnie
cherry
gruszka
pear
jabłko
apple
maliny
raspberries
mandarynka
mandarine
pomarańcza
orange
porzeczki
currants
śliwka
plum
truskawki
strawberries
winogrona
grapes
winogrona
grapes
wiśnie
cherries (bitter)