Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/103

Click to flip

103 Cards in this Set

 • Front
 • Back
hello, high
Cześć
Guten Tag
Dzień Dobry
Good evening
Dobry wieczór
How are you (informal)?
Jak śie masz?
How are you (polite)?)
Jak pan/pani się mieva?
Fine and you (inf)?
Dobrze. A ty?
Fine and you (formal)?
Dobrze. A pan/pani?
Thank you very much
Dziękuję bardzo
you're welcome
prosę
Excuse me/Sorry
przepraszam.
What is your first name, [sir]?
Jak pan ma na imię?
What is your first name, [madam]?
Jak pani ma na imię?
What is your first name (infml)?
Jak masz na imię?
My first name is Muti.
Mam na imię Muti.
What is your [full] name (sirl)?
Jak się pan nazywa?
What is your [full] name (Madam)?
Jak się pani nazywa?
My full name is Muttahar Shehab.
Nazymam się Muttahar Shehab.
I am pleased to meet you, [Sir).
Milo mi pan panzać.
I am pleased to meet you (inf.)
Milo mi ciebie panzać.
I would like
Chcialłem
introduce
przedstawić
I 'd like to introduce you (infml)
Chciałem cię
przedstawić
I' m pleased to meet you (Madam
miło mi pana poznać
This is my (m.) colleague.
To jest mói Kolega.
This is my wife
To jest moja żona.
This is my husband.
To jest mój mąż,
This is my child (n)
To jest moje dziecko
This is my friend (m)--
To jest mój przyjaciel.
This is my friend (f)--
To jest moia przyjaciółka.
This is my partner (f. intimate)
To jest moia partnerka.(ka seems to be the f. suffix).
Goodbye
Do widzenia
sight, view; vision; n.
widzenie
punkt widzenia
point of view
See you later
Do zobaczenia
seing (n.)
zobaczenie
Good night
dobra noc
there
tam
What's new?
Co tam nowego?
that (conj
by
where
gdzie
By no means, not at all.
gdzie by tam.
elsewhere
gdzie indziej
day
dzień m
once a day
raz na dzień
by, behind, after,outside
za
hour; f.
godzina
what time is it?
która godzina?
in an hour
za godzinę
town, city, n.
miasto
what (kind of) ?
co za?
man, human being
człowiek
co to za człowiek?
what (kind of) man is he?
men, people, persons; sing.
ludzie
grey
szary
man in the street
szary człowiek
end, conclusion (m)
koniec
last place, lower end
szary koniec
today
dziś
truth ; f.
prawda
it is true.
to prawda
isn't it?
pravda?
na - on, upon, at; by, for, in
na
at my request
na moją prośbę
by heart
na pamięć
memory ; f.
pamięć
to remember
pamięć,
Do you remmber the day when?
pamiętasz ten dzień kiedy ...?
1.in (for)one's old age
2.old
1. na stare lata
2. stary
The old man and the sea
Stary Człowiek i Morze (n)
by weight
na wagę (f.waga)
in spring


raz na tydzień - once a week
na koniec - przysłówek finally
na pewno - przysłówek certainly, to be sure
na wiosnę (wiosna, f.)
for ever
na zawsze
what do you say to it?
cóż ty na to?
over, above, on, upon, beyond
nad
beyond measure
nad miarę (miara; f.)
to measure (lit. take measure)
brać miarę
at the seaside
nad morzem
at sea
na morzu
What a beautiful day!--
Co za pięnkny dzień! (notice: 'beyond beautiful')
Nice weather, isn't it?
piękna pogoda, pravda?
horrible
okropny
Awful weather, isn't it?
okropny pogoda, pravda?
Excellent!
świetnie!
I'd like to have ...
Chciałbym mieś ...
I have something...
Mam ćos ...
If you have time... (formal & info)
Jeśil pam ma czas ...
Jeśil masz cas ...
naturally, yes
Owszem
It is a nice flat
To jest ładne mieszkanie.
... but I'll have to think about it.
ale, msszę się zastanowić.
of course
oczywiście
I look forward to your call (formal).
Chekam na pana telefon.
are there any ...?
Czy śą ...?
Do you have any [vakant] rooms?
Czy śą wolne pokoje...?
How much do they
cost?
Ile kosztuje?
It will be
będzie
Do you know ..(infl)
Czy wiesz ..?
Do you know what the weather will be like?
Czy wiesz, jaka poggoda będzie?
to Krakov
do Krakowa
You have to remember
Muszis pamiętać
But you have to rememver, that ...
Muszis pamiętać, że ...
But you have to rememver, that sometimes ...
Muszis pamiętać, że czasmie...
Ok,a thank you for the good advice ...
Daobrze, dzięnkuję za dobrą radę
I'll be ready for everything.
będę gotowa na wszystko.