Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/319

Click to flip

319 Cards in this Set

 • Front
 • Back
the old man
Stary człowiek
The old man and the sea
Stary Człowiek i Morze.
He was an old man.
Był starym człowiekiem. (Instr)
Catch
łowić
Fish
ryba
catch fish, to fish
łowić ryby
He was an old man, who fished in the Gulf stream
Był starym człowiekiem, który łowił ryby w Golfstromie.
to swim, to keep afloat
pływać
by keeping afloat
pływająć
skip, boat (f)
łódż
boat (acc fem)
łodzią
motorboat
łódż motorowa
submarine
łódż podwwodna
bed
łoże
solitary,
samotny
alone
samotnie
He was an old man, who fished in a skiff in the Gulf stream
Był starym człowiekiem, który łowił ryby w Golfstromie
sailing a skiff alone
pływająć samotnie łodzią.
behold, here, there
oto
here he is
oto on
catch
schwytać
He did not catch
on nie schwytał
not even, not a, neither
ani
one
jeden
not a single one
ani jeden
There is only one problem
jest tylko jeden problem
to cut a long story short [lit in one word+Inst]
jednym słowem
from, since+ Gen only
od
- eighty
osiemdziesiąt
Eightieth
osiemdziesiąty
four
cztery
fourth
czwarty
for (since) 84 days
od osiemdzisięciu czterech dni
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had gone eighty-four days withou taking a fish.
Byłw starym człowwiekiem, który łowił ryby w Golfsztromie, pływając samotnie łodzią, i oto już od osiemdziesięciu czeterech dni nie schwytał ani jednej.
from+ Gen (not meaning 'since')
z
with+
Inst z
with him
z nim
boy
chłopiec
an office boy
chłopiec biurowy
a pag (boy)
chłopiec hotelowy
to swim
Pływać
She can't swim
On nie umie pływać
to sail
pływać
A [certain] boy sailed with him (inversion, verb first)
Pływał z nim pewien chłopiec.
First
pierwszy
through; for (time) + acc only
przez
for the first 84 days a boy sailed with him
Przez pierwsze czterdzieści dni pływał z nim pewien chłopiec.
(Hemingway wording) In the first forty-eight days a boy had been with him.
Przez pierwsze czterdzieści dni pływał z nim pewien chłopiec,
Fortieth
czterdziesty
after (time, location+Loc)
po
for (in order to bring + Acc)
po
After the 40th+ Loc
Po czterdziestu
grow barren, become sterile
jałowieć
barren, sterile; b) empty, vain
jałowy
day
dzień
He awoke
się obudził
when he awoke
kiedy się obuził
it was already day
bił już dzien
When he awoke it was already day.
Kiedy się obudził, był już dzien.
day after day + Loc
dzień po dnia
day (nom); days (nom)
dzień, dni
day (loc); days (loc)
dnia; dniach
after a day; after days
po dnia; po dniach
after barren days
po jałowych dniach
after 40 barren days
po czterdziestu jałowych dniach
last (adj)
ostatni
This is our last chance
To nasza ostatnia szansa.
recently [in the last days)+ loc
w ostatnich dniach
court of justice, law court
sąd
final, ultimate, definite
ostateczny
the last Judgement (lit: the last court/law)
Sąd Ostatczny
My decision is final
Moja decyzja jest ostateczna
finally, definitely, irrevocably, definitely, decisively
ostatecznie
relative; indulgent; lenient; passable ruthless; absolute; uncoditional, definite
bezwzględny
a ruthless dictator
bezwzględny dyktator
absolute truth
bezwzględna prawda
ruthlessly, aboslutely, undconditionally, definitely
bezwzględnie
to trust
ufać
definitely and finally
bezwzględnie i ostatecznie
But after forty days without a fish (say barren days)
Ale po czterdziestu jałowych dniach
parent
rodzic
parents
rodzice
declare, propose
oświadczać
The parents declared
rodzice oświadczyłi
to him (dat)
mu
The parents declared to him
rodzice oświadczyłi mu
without+ Gen
bez relative; indulgent; lenient; passable
ruthless; absolute; uncoditional, definite
bezwzględny
a ruthless dictator
bezwzględny dyktator
absolute truth
bezwzględna prawda
ruthlessly, aboslutely, undconditionally, definitely
bezwzględnie
to trust
ufać
to trust sb absolutely
bezwzględnie komuś ufać
The parents declared to him that
rodzice oświadczyłi mu, że
The parents declared to him that the old man now is
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest
The parents declared to him that the old man now is definitely
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest
Bad
zły
Worse
gorzej
Worst
najgorzej
the worst form
najgorsza forma
...which is the worst form ...
to jest najgorszą formą
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą
designation, definition
określenie
How does Genitive singular Neuter end
-a
of definition (Gne, neuter)
określenia
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form of the definition of
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą określenia
ill luck, bad luck
pech
unlucky , ill-starred, ill-fated, unfortunate
pechowy
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form of the definition of 'unlucky'
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą określenia 'pechowy'
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form of the definition of 'unlucky', and the boy
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą określenia 'pechowy', i chłopiec
To sail a boat to go on a boat +
acc płynąch
to flow, to sail, to swim (perhaps imp)
płynąch łodzią
to flow to sail, to swim (perhaps perf)
popołynąć
the boy sailed
chłopiec popłynął
another
inny
boat (fem, acc)
łodzią
the boy sailed another boat (acc)
chłopiec popłynął inną łodzią
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form of the definition of 'unlucky', and the boy sailed another boat
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą określenia 'pechowy', i chłopiec popłynął inną łodzią
which (rel. pron fem)
która złowiła
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form of the definition of 'unlucky', and the boy sailed another boat which
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą określenia 'pechowy', i chłopiec popłynął inną łodzią, która
first
pierwszy
in (+ Locative with more than days of the weekAcc)
w
in the first
w pierwszym
week
tydzień
in the first week
w pierwszym tygodniu
catch
złowić
good fish(es)
dobry roby
which (f) caught
która złowiła
which in the first week caught
która w pierwszym tygodniu złowiła
which in the first week caught three
która w pierwszym tygodniu złowiła trzy
which in the first week caught three good fish(es)
która w pierwszym tygodniu złowiła trzy dobry roby.
The parents declared to him that the old man now is definitely and finally 'salao', which is the worst form of the definition of 'unlucky', and the boy sailed another boat which in the first week caught three good fish(es.)
rodzice oświadczyłi mu, że stary teraz jest bezwzględnie i ostatecznie ''salao'', co jest najgorszą formą określenia 'pechowy', i chłopiec popłynął inną łodzią, która w pierwszym tygodniu złowiła trzy dobry roby.
make sad
smucić
become sad
smucić się
him (acc); him (dative)
go; mu
It made him sad (inv. subj at end)
smuciło go to.
every five minutes
- co pięć minut
every day
co dzień
every other day
co drugi dzień
It saddened him that the old man every day
Smuciło go to, że stary co dzień
to retun
wracać
He comes back, returns
wraca
It saddened him that the old man returns [Hem: come in]
Smuciło go to, że stary co dzień wraca
Give endings for femining singular
(1) accusative
(2) Instrument
(1)ę
(2)ą
with a skiff
z łodią
empty
pusty
with an empty skiff
z łodią pustą
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią
teherfore, well, now, and so
więc
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, therefore
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć
come (to a place), arrive
przychodzić
He always came
zawsze przychodził
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, therefore he always came
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził
help (noun)
pomoc
to help
pomagać
help somebody in
pomóc komuś wejść
that won't help
to nie pomoże
He helped him
O pomagał mu
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, therefore he always came and helped him
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu
taka back, bring back (2 forms)
odnosić, odnieść
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, therefore he always came and helped him take back [Hem: carry]
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić
coil, scrol
zwój
line
lina
the coiled lines
zwój lina
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, and so he alwasy came to help him take back [Hem carry] the coiled lines
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek
gaff
osęnka
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, and so he alwasy came to help him take back [Hem carry] the coiled lines, the gaff
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek, osęnkę
harpoon
harpoon
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, and so he alwasy came to help him take back [Hem carry] the coiled lines, the gaff and harpoon
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek, osęnkę i harpun
as well as
oraz
sail (noun)
żagiel
It saddened him that the old man returns every day with an empty skiff, and so he alwasy came to help him take back [Hem carry] the coiled lines, the gaff and harpoon as well as the sail
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek, osęnkę i harpun oraz żagiel
wrap up, wrap in
owinąć
wrapped up, furled
owinięty
around
dokoła
mast
maszt
the sail furled around the mast
żagiel owinięty dokoła masztu
It saddened him that the old man comes back every day with an empty skiff, and so he always came and helped him carry back the coiled line and the harpoon as well as the sail furled around the mast.
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek, osęnkę i harpun oraz żagiel owinięty dokoła masztu.
Abov S in Hem's words) It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and harpoon and the sail that was furled around the mast.
Smuciło go to, że stary zo dzień wraca z pustą łodzią,wieć zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek, osęnkę i harpun oraz żagiel owinięty dokoła masztu.
The sail was
żagiel był
to patch [perhaps 2 forms]
łatać; wyłatać (?)
The sail was patched
żagiel był wyłatny.
bag; bags (sack, sacks)
worek; worki
under
pod (followed by Acc if ;motion by inst if location)
bags under the eyes+ Inst
worki pod ozcaami
flour
mąka
flour sacks (use Locative after po; unless po means in order to)
worki po mące
wtih flour sacks
workami po mące
The sail was patched with flour bags (Inst+Loc).
żagiel był wyłatny workami po mące.
to wind up, roll
zwinać
wound up, rolled (furled]
zwinięty
and rolled up(adj)
a zwinięty
look out, appear
wyglądać
It looked, it appeared
wyglądał
and, furled, it looked like
a zwinięty wyglądał
flag
flaga
banner
sztandar
and, furled, it looked like the flag
a zwinięty wyglądał sztandar
defeat
klęska
of defeat, genitive
klęski
and, furled, it looked like the flag of defeat
zwinięty wyglądał sztandar klęskaa
1. change, alter (grammar: decline)

2. change (intransitive)
1. odmieniać
2.odmieniać sie
our plans changed.
Masze Plany odmieniły się
different, unlike;
(of different Gen, adj fem)
odmienny; odmiennej
unvarying; permanent; gram: indeclinable, uninflected
nieodmiennie
of permanent (gen adj fem)
nieodmiennej
permanent defeat (fem nom)
nieodmienna klęska
the flag of permanent defeat
sztandar nieodmiennej klęski
And, furled, it looked like the flag of permanent defeat
zwinięty wyglądał jak sztandar nieodmiennej klęski
(In Hem words)The sail was patched with flour sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat.
Żugiel był wyłatany workmani po mące, a zwinięty wyglądał jak sztandar nieodmiennej klęski.
thin
suchy
The old man was thin
Stary suchy.
gaunt
chudy
The old man was thin and gaunt.
Stary suchy i chudy.
neck
szyja
nape
kark
on the nape (Loc. masculine)
na karku
The old man was thin and gaunt, had on the back of his neck [nape) ..
Stary suchy i chudy.na karku miał ..
deep, profound
głęboki
in the dead of night
głęboką nocą
The old man was thin and gaunt with deep .... in the back of his neck [say had]
Stary suchy i chudy.na karku miał głębokie
furrow, wrinkle
bruzeda
The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck.
Stary suchy i chudy.na karku miał głębokie bruzdy
Brown
brunatny
spot, stain, blotch
plama
honour
honor
blemish
plama na honorze
The brown blotches
brunatne plamy
The brown blotches .... on the back of his neck
brunatne plamy ... po... raku
skin, leather, hide
skór
not (too) bad, passable, quite good, tolerably good
niezły
cancer
rak
skin cancer (say cancer of the skin)
rak skóry
malignant, mailicious, pernicious, spiteful
złośliwy
pernnicious anemia
anemia złośliwa
not pernicious (of diseas: benevolent)
niezłośliwy
benevolent cancer
rak niezłośliwy
caused by, following, from coming after [This is my guess: use one preposition followed by locative)
po
The brown blotches of benevolent skin cancer
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry [, bevolent & raku= loc; skóry : genitive)
to occur, to be found
występować
The brown blotches of benevolent skin cancer
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry [, bevolent & raku= loc; skóry : genitive)
to occur; it occurs
występować; występuje
occurring, in, found in (paticpal adj?)
występuący
The brown blotches of benevolent skin cancer occuring
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym
as a consequence (preposition)
wskutek
The brown blotches of benevolent skin cancer found occuring as a consequence of
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek
reflection, reflex
odblask
The brown blotches of benevolent skin cancer found occuring as a consequence of the reflection
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku
sun (netural)
słońce
the reflection of the sun
odblask słońca (notice Gen Neut)
The brown blotches of skin cancer occuring as a result of the reflection of the sun
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku słońca
sea (N.)
Morze
tropical
tropicalny
tropical sea
Morze tropicalne
on tropical seas (locative plurals: how do they end)
na Morzach tropicalnych (-ch ending of locative plural, all genders)
the reflection of the sun on tropical seas
odblas słońca na na Morzach tropicalnych
as a consequence of the reflecion of he sun on tropical seas
wskutek odblasku słońca na na Morzach tropicalnych
The brown blotches of skin cancer occuring as a result of the reflection of the sun
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku słońca na na Morzach tropicalnych
appear, loom, become visible
widnieć
The brown blotches appeared.
Brunatne plamy widniały.
The brown blotches of skin cancer occuring as a result of the reflection of the sun on tropical seas
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku słońca na na Morzach tropicalnych
appear, loom, become visible
widnieć
The brown blotches appeared.
Brunatne plamy widniały.
his
jego
The brown blotches of skin cancer occuring as a result of the reflection of the sun appeared on his
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku słońca na na Morzach tropicalnych widniały na jego
cheek
policzek
on his cheekss (loc plural: ending?
na jego poiczkach (all genders locative plural end with -ch)
The brown blotches of skin cancer occuring as a result of the reflection of the sun appeared on his cheeks
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku słońca na na Morzach tropicalnych widniały na jego poiczkach.
(Hemingways wording) The brown blotches of benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks.
Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występuącym wskutek odblasku słońca na na Morzach tropicalnych widniały na jego poiczkach.
hand (nom); hand locative fem after -k
ręka, ręce,
to run
biegać
(They inan.) ran
biegaa
these (nom : women, objects & animals)
te
The blotches ran
Plam biegły
both
oba
The blotches rand down both
Plam biegły po obu
side
strona
on the right hand
z prawej strony
face
twarz
down the sides (note ending of all genders in locative)
po stronach
down both sides of his face
po obu sronach twarzy
The blotches ran well down the sides of his face.
Plamy te biegły po obu stronach twarzy.
hand (nom) hand (loc after feminine ending -k)
ręnka; ręce
His hand had [he had in his hand' 2 words )
ręce miał
scar
szrama
His hand had scars
ręce miał szramami
plough
orać
to plough a field
orać pole
deep
głęboki
Give ending for plural instrumental all gendes
-mi
with deep sczrs (instr. plural ending in -mi0
głębokimi szramami
with deeply ploughed scars ???
poorane głębokimi szramami
xxy
xxy keep for corrections
xxy
xxy keep for corrections
xxy
xxy keep for corrections
xxy
xxy keep for corrections
heavy
ciężki
extract; lift, elevator
wyciąg
abcd
abcd keep for corrrections
abcd
abcd keep for corrrections
abcd
abcd keep for corrrections
abcd
abcd keep for corrrections
abcd
abcd keep for corrrections
abcd
abcd keep for corrrections
from handling heavy fish on the chords
od wyciągania linką ciężkich ryb.
His hand had the deep-creased scars from handling heavy fish on the cohrds.
Ręce miał poorane głębokimi szramami od wyciągania linką ciężkich ryb.
zyr
zyr keep for any possible corrections
zyr
zyr keep for any possible corrections
zyr
zyr keep for any possible corrections
zyr
zyrzyr keep for any possible corrections
zyr
zyrzyr keep for any possible corrections
zyr
zyrzyr keep for any possible corrections
xyz keep for possible correctins
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne
żden, żadna, żadne