Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/211

Click to flip

211 Cards in this Set

 • Front
 • Back
4. Project Integration Management –
Zarządzanie integracją projektu
5. Project Scope Management –
Zarządzanie zakresem projektu
6. Project Time Management -
Zarządzaniem czasem w projekcie
7. Project Cost Management –
Zarządzanie kosztami projektu
8. Project Quality Management –
Zarządzanie jakością w projekcie
9. Project Human Resource Management –
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie
10. Project Communications Management –
Zarządzanie komunikacją w projekcie
11. Project Risk Management –
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
12. Project Procurement Management –
Zarządzanie zamówieniami w projekcie
4.1 Develop Project Charter
Opracowanie dokumentu otwarcia
4.2 Develop Preliminary Project Scope Statement
Opracowanie wstępnego określenia zakresu
4.3 Develop Project Management Plan
Opracowanie planu zarządzania projektem
4.4 Direct & Manage Project Execution
Kierowanie i zarządzanie realizacją projektu
4.5 Monitor & Control Project Work
Monitorowanie i nadzór nad pracami projektu
4.6 Integrated Change Control
Zintegrowane zarządzanie zmianami
4.7 Close Project
Zamknięcie projektu
5.1 Scope Planning
Planowanie zakresu
5.2 Scope Definition
Definiowanie zakresu
5.3 Create Work Breakdown Structure (WBS)
Utworzenie pakietów roboczych, WBS (ang. Work Breakdown Structure)
5.4 Scope Verification
Weryfikacja zakresu
5.5 Scope Control
Sterowanie zakresem
6.1 Activity Definition
Zdefiniowanie czynności
6.2 Activity Sequencing
Porządkowanie czynności
6.3 Activity Resource Estimating
Szacowanie zasobów czynności
6.4 Activity Duration Estimating
Szacowanie czasu trwania czynności
6.5 Schedule Development
Opracowanie harmonogramu
6.6 Schedule Control –
Nadzór nad harmonogramem
7.1 Cost Estimating
Szacowanie kosztów
7.2 Cost Budgeting
Budżetowanie kosztów
7.3 Cost Control
Nadzór nad kosztami
8.1 Quality Planning
Planowanie jakości
8.2 Perform Quality Assurance
Zapewnienie jakości
8.3 Perform Quality Control
Kontrola jakości
9.1 Human Resources Planning
Planowanie zasobów ludzkich
9.2 Acquire Project Team
Przyjmowanie członków zespołu
9.3 Develop Project Team
Rozwój zespołu
9.4 Manage Project Team
Zarządzanie zespołem
10.1 Communication Planning
Planowanie komunikacji
10.2 Information Distribution
Dystrybucja informacji
10.3 Performance Reporting
Raportowanie postępu prac
10.4 Manage Stakeholders
Zarządzanie udziałowcami (interesariuszami)
11.1 Risk Management Planning
Planowanie zarządzania ryzykiem
11.2 Risk Identification
Identyfikacja ryzyka
11.3 Qualitative Risk Analysis
Jakościowa analiza ryzyka
11.4 Quantitative Risk Analysis
Ilościowa analiza ryzyka
11.5 Risk Response Planning
Planowanie reakcji na ryzyko
11.6 Risk Monitoring and Control
Monitorowanie i nadzór nad ryzykiem
12.1 Plan Purchases and Acquisitions
Planowanie zaopatrzenia
12.2 Plan Contracting
Planowanie kontraktów
12.3 Request Seller Responses
Gromadzenie ofert od sprzedawców
12.4 Select Sellers
Wybór sprzedawców
12.5 Contract Administration
Administrowanie kontraktem
12.6 Contract Closure
Zamknięcie kontraktu
AA stands for:
Activity Attributes
ACR stands for:
Approved Change Requests
ADE stands for:
Activity Duration Estimates
AL stands for:
Activity List
ARR stands for:
Activity Resource Requirements
EEF stands for:
Enterprise Environmental Factors
ML stands for:
Milestone List
OPA stands for:
Organizational Process Assets
PC stands for:
Project Charter
PMP stands for:
Project Management Plan
PMPr stands for:
Project Management Processes
POC stands for:
Project Organization Charts
PPSS stands for:
Preliminary Project Scope Statement
PR stands for:
Performance Reports
PSA stands for:
Project Staff Assignments
PSMP stands for:
Project Scope Management Plan
PSND stands for:
Project Schedule Network Diagrams
PSS stands for:
Project Scope Statement
R&R stands for:
Roles and Responsibilities
RA stands for:
Resource Availability
RBS stands for:
Resource Breakdown Structure
RC stands for:
Requested Changes
RCA stands for:
Recommended Corrective Actions
Rcal stands for:
Resource Calendars
RMP stands for:
Risk Management Plan
RPA stands for:
Recommended Preventive Actions
RR stands for:
Risk Register
RRCA stands fro:
Risk-Related Contractual Agreements
Rreq stands for:
Resource Requirements
SB stands for:
Scope Baseline
SchB stands for:
Schedule Baseline
SMD stands for:
Schedule Model Data
SMP stands for:
Staffing Management Plan
SOW stands for:
Project Statement of Work
TPA stands for:
Team Performance Assessment
WBS dict stand for:
WBS dictionary
WBS stands for:
Work Breakdown Structure
WPI stands for:
Work Performance Information
ACE stands for:
Activity Cost Estimates
ACESD stands for:
Activity Cost Estimates Suporting Detail
CMP stands for:
Cost Management Plan
CB stands for:
Cost Baseline
PFR stands for:
Project Funding Requirements
QMP stands for:
Quality Management Plan
QM stands for:
Quality Metrics
QC stands for:
Quality Checklists
QB stands for:
Quality Baseline
PIP stands for:
Process Improvement Plan
ComMP stands for:
Communications Management Plan
ProcMP stands for:
Procurement Management Plan
CSOW stands for:
Contract Statement of Work
MoBD stands for:
Make-or-Buy Decisions
ProcDoc stands for:
Procurement Documents
EvCr stands for:
Evaluation Criteria
CtrDoc stands for:
Contract Documentation
Deliv stands for:
Deliverables
ACP stands for:
Administrative Closure Procedure
CCP stands for:
Contract Closure Procedure
FPSR stands for:
Final Produt, service or result
CC stands for:
Closed Contracts
ACA stands for:
Approved Corrective Actions
APA stands for:
Approved Preventive Actions
ADR stands for:
Approved Defect Repair
VDR stands for:
Validated Defect Repair
ICR stands for:
Implemented Change Requests
ICA stands for:
Implemented Corrective Actions
IPA stands for:
Implemented Preventive Actions
IDR stands for:
Implemented Defect Repair
QCM stands for:
Quality Control Measurements
QSL stands for:
Qualified Sellers List
PDP stands for:
Procurement Document Package
PROP stands for:
Proposals
SS stands for:
Selected Sellers
CNTR stands for:
Contract
ContMP stands for:
Contract Management Plan
RCR stands for:
Rejected Change Requests
FC stands for:
Forecasts
RDR stands for:
Recommended Defect Repair
AD stands for:
Accepted Deliverables
ACE po polsku to:
Oszacowania kosztów działań
ACESD po polsku to:
Szczegóły uzupełniające oszacowania kosztów działań
CMP po polsku to:
Plan zarządzania kosztami
CB po polsku to:
Plan bazowy koszów
PFR po polsku to:
Wymagania dotyczące finansowania projektu
QMP po polsku to:
Plan zarządzania jakością
QM po polsku to:
Metryki jakości
QC po polsku to:
Listy kontrolne dotyczące jakości
QB po polsku to:
Plan bazowy jakości
PIP po polsku to:
Plan doskonalenia procesów
ComMP po polsku to:
Plan zarządzania komunikacją
ProcMP po polsku to:
Plan zaarządzania zamówieniami
CSOW po polsku to:
Zestawienie zakresu prac wynikających z kontraktu
MoBD po polsku to:
Decyzje o produkcji samodzielnej lub zleconej
ProcDoc po polsku to:
Dokumenty przetargowe
EvCr po polsku to:
Kryteria oceny
AA po polsku to:
Właściwości działań
ACR po polsku to:
Zatwierdzone Żądane Zmiany
ADE po polsku to:
Oszacowania czasu trwania działań
AL po polsku to:
Lista działań
ARR po polsku to:
Wymagania dotyczące zasobów działań
EEF po polsku to:
Czynniki środowiskowe prowadzonej działalności
ML po polsku to:
Lista kamieni milowych
OPA po polsku to:
Aktywa Procesów Organizacyjnych
PC po polsku to:
Karta Projektu
PMP po polsku to:
Plan Kierowania Projektem
PMPr po polsku to:
Procesy Zarządzania Projektami
POC po polsku to:
Schematy organizacji projektu
PPSS po polsku to:
Wstępna Deklaracja Zakresu Projektu
PR po polsku to:
Raporty z wykonania
PSA po polsku to:
Nominacje personelu projektu
PSMP po polsku to:
Plan Zarządzania Zakresem Projektu
PSND po polsku to:
Diagramy sieciowe harmonogramu projektu
PSS po polsku to:
Deklaracja Zakresu Projektu
R&R po polsku to:
Role i obowiązki
RA po polsku to:
Dostępność zasobów
RBS po polsku to:
Struktura podziału zasobów
RC po polsku to:
Proponowane Zmiany
RCA po polsku to:
Zalecane działania korygujące
Rcal po polsku to:
Kalendarz zasobów
RMP po polsku to:
Plan Zarządzania Ryzykiem
RPA po polsku to:
Zalecane działania zapobiegawcze
RR po polsku to:
Rejestr Ryzyk
RRCA po polsku to:
Postanowienia umowne związane z ryzykiem
Rreq po polsku to:
Wymagania zasobów
SB po polsku to:
Plan Bazowy Zakresu
SchB po polsku to:
Plan bazowy harmonogramu
SMD po polsku to:
Dane modelu harmonogramu
SMP po polsku to:
Plan zarządzania obsadą stanowisk
SOW po polsku to:
Zestawienie zakresu prac projektu
TPA po polsku to:
Ocena wyników zespołu
WBS dict po polsku to:
Katalog struktury podziału pracy
WBS po polsku to:
Struktura Podziału Pracy
WPI po polsku to:
Informacje o wykonaniu prac
CtrDoc po polsku to:
Dokumentacja kontraktów
Deliv po polsku to:
Produkty cząstkowe
ACP po polsku to:
Procedura zamknięcia administracyjnego
CCP po polsku to:
Procedura zamknięcia kontraktów
FPSR po polsku to:
Końcowy wyrób, usługa lub rezultat
CC po polsku to:
Zamknięte kontrakty
ACA po polsku to:
Zatwierdzone działania korygujące
APA po polsku to:
Zatwierdzone działania zapobiegawce
ADR po polsku to:
Zatwierdzone naprawy wad
VDR po polsku to:
Potwierdzone naprawy wad
ICR po polsku to:
Wdrożone żądania zmian
ICA po polsku to:
Wdrożone działania korygujące
IPA po polsku to:
Wdrożone działania zapobiegawcze
IDR po polsku to:
Wdrożone naprawy wad
QCM po polsku to:
Wyniki pomiaru kontroli jakości
QSL po polsku to:
Lista kwalifikowanych dostawców
PDP po polsku to:
Pakiet dokumentów przetargowych
PROP po polsku to:
Oferty
SS po polsku to:
Wybrani dostawcy
CNTR po polsku to:
Kontrakt
ContMP po polsku to:
Plan zarządzania kontraktami
RCR po polsku to:
Odrzucone żądania zmiany
FC po polsku to:
Prognozy
RDR po polsku to:
Zalecane naprawy wad
AD po polsku to:
Zaakceptowane (odebrane) produkty cząstkowe