Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/7

Click to flip

7 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Town
miasto, śródmieście
Village
osada, wieś, wioska
City
miasto
skyscraper
wieżowiec, wysokościowiec, drapacz chmur
fence
płot, ogrodzenie, parkan, przeszkoda, (pot.) paser, melina
gate
brama, bramka, przejście, wrota, furtka, bariera, szlaban, liczba widzów (na zawodach sportowych)
tower
wieża ż II, DCMs. ~ży; lm D. wież