Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aim at
dążyć,dochodzić do czegoś
bring about
spowodować
bundle up
opatulić
answer for
ręczyć za coś
adhere to
trzymać się zasad
be made for sb
być stworzonym dla kogoś
back sb up
popierać kogoś
ask out
zaprosić kogoś
blend in/into
wtapiać się
bring down
obalić
break down
zepsuć się,zakończyć się niepowodzeniem
break up with
zakończyć się niepowodzeniem
bring up
wychować
brush up
podszlifować umiejętności
breeze throught
przejść przez coś z pewnością
ask after sb
pytać o kogoś
answer back
pyskować
bend down
pochylać się
be after
poszukiwać
back out
wycofać się
brighten uo
upiększać
break throught
przełamać coś
bring together
polepszyć stosunki
break away
włamać się
bump into
natknąć się
bring back
przywrócić
burst in
wtargnąć
brush aside
zignorować
answer for sb
odpowiadać za kogoś
beat sb up
pobić kogoś
boss about
rządzić
bring sb round
ocucić
break up
ucieć z więzienia/wybuchnąć
breeze into
wchodzić pewnie
associate with
łączyć
bank on
liczyć na coś