Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
Peptikus fekély kezelésére használt szerek csoportjai
Antacidumok
H2-receptor blokkolók
Protonpumpa-gátlók
Atropin-szérû vegyületek
H. pylori eradikációja
Nyákvédõk
Prokinetikus szerek
7 - agresszív, defenzív faktorok, GIt-motilitásra hatók
Antacidumok
NaHCO3
CaCO3
Al(OH)3
Mg(OH)3
4
kémia!
H2-receptor blokkolók
cimetidin
ranitidin
famotidin
nizatidin
-tidin
Protonpumpa-gátlók
omeprazol
pantoprazol
lanzoprazol
-prazol
Atropin-szerû vegyületek
pirenzepin
H. pylori-eradikáció
omeprazol + amoxicillin/clarythromycin (+ metronidazol + bizmut)
Nyákvédõk
colloidalis bizmut
sucralfate
misoprostol
3
Prokinetikus szerek
domperidon
metoclopramid
cisaprid
3
Hatásmechanizmus - antacidumok
HCl neutralizálás
Hatásmechanizmus - H2 rec. blokk.
cAMP csökken -- pH nõ
hisztamin kompetitív antagonistái
Hatásmechanizmus, mellékhatás - protonpumpa-gátlók
irreverzibilisen gátolja a K-H ATPázt
Mh: fejfájás, hasmenés
Hatásmechanizmus, mh - atropin-szerû vegy.
HCl-termelést gátolja
Mh: motilitást is gátolja