Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Razpadanje matične kamnine. Ločimo fizikalno, kemično in mehansko.
PREPEREVANJE
Argilogeneza je proces oglinjevanja. Pride do obogatitve prsti z glino in situ. Hkrati poteka braunizacija. Pri preperevanju mineralov se izloča Fe, ki oksidira in prekrije delce prsti-->prst se obarva rjavkasto.
ARGILOGENEZA IN BRAUNIZACIJA
Mediteransko p. (izmenjava sušnega in vlažnega obdobja).V vlažnem obdobju-preperevanje m.p. in sproščanje Fe. V suhem obdobju-dehidratacija Fe oksidov, ki prst obarvajo rdeče.
FERSIALITIZACIJA
Pedogenetski proces, pri katerem prihaja do kemičnega razpada mineralnih delcev pod vplivom kislih humusnih snovi, sproščanja Fe, Al, Mn in njihovega premeščanja iz zgornjega v spodnji horizont. Kemični razkroj gline v kislem okolju in prenašanje proizvodov razkroja.
PODZOLIZACIJA
Vlažna subtr. in savanska podnebja. Poteka močnejše razgrajevanje m.p. Izpira se silicij, kopičijo se Fe oksidi. Ti so lahko dehidrirani (rdeči) ali nedehidrirani (oker). Sproščajo se Al oksidi.
FERITIZACIJA
Vroče in vlažno podnebje (celoletne p. visoke T). M.p. močno prepereva, primarni minerali popolnoma razpadejo. Sproščajo in kopičijo se Fe in Al oksidi
FERALITIZACIJA
proces preobrazbe organskih snovi v humus. Poteka v vseh prsteh. Poteka samostojno ali skupaj z drugimi procesi, v prsteh v vseh GŠ, ne glede na podnebje. Poseben primer kopičenja org. snovi je nastajanje šote (visoka gladina talne vode ali bolj/manj trajno zadrževanje padavinske vode v prsti).
HUMIFIKACIJA
predhoden proces nekaterih drugih procesov (argilog., izpiranje gline). Vrši se, ko del padavinske vode pronica skozi prst, pri tem topi nekatere snovi in jih izpira ter prenaša v spodnje dele profila. Izpirajo se K, Ca, Na, Mg.
IZPIRANJE BAZ
Zmernovlažno podnebje. Padavinska voda prenaša drobne glinaste delce in Fe okside iz zgornjega v spodnji del profila. Da pa ta proces lahko poteka, morata iz zgornjega dela profila že biti izprana Ca in Mg, strukturni skupki morajo biti že razpadli, pH pa je med 5 in 7.
LESIVIRANJE (izpiranje glinenih delcev)
proces obogatenja prsti s solmi. Poteka v suhem podnebju, kjer deževnica le malo pronica skozi prst. Zato so soli, ki nastajajo pri drugih pedog. procesih (K, Ca, Na, Mg) malo odstranjene in se kopičijo v zgornjem delu profila prsti.
SALINIZACIJA
pedogenetski proces, pri katerem je adsorbirana večja količina Na ionov na adsorpcijski kompleks. Prisotni morajo biti Na ioni in omogočeno mora biti premikanje vode z raztopljenimi snovmi od zgoraj navzdol.
ALKALIZACIJA
pedogenetski proces, ko nastopi redukcija Fe zaradi talne vode. Prst dobi sivo do modrikasto barvo.
OGLEJEVANJE
pedogenetski proces, ko nastopi redukcija Fe v anaerobnih razmerah zaradi občasnega zadrževanja deževnice v profilu prsti, na slabo prepustnem ali neprepustnem horizontu.
PSEVDOOGLEJEVANJE
ločevanje in odnašanje prstenih delcev iz celotne prstene mase z vodo, vetrom ali zaradi delovanja človeka.
EROZIJA
skupek procesov, ki odstranjujejo prst in njene delce premeščajo s tekočo vodo in vetrom.
DENUDACIJA