Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
BIOM
Skupina podobnih ekosistemov širšega klimatsko vegetacijskega območja, kjer so značilne biocenoze s podobnim pretokom E in snovi.
EKOTON
prehodni pas med različnima ekosistemoma. Praviloma velika naravna in genetska pestrost, kjer se pojavljajo ž. in r. vrste v obeh mejnih ekosistemih.
DINAMIČNO RAVNOVESJE
ravnovesje med inputi in outputi v ekosistemu
BRUTO PRIMARNA PRODUKCIJA
vsa proizvedena biomasa s fotosintezo
NETO PRIMARNA PRODUKCIJA
če od BPP odštejemo razgrajeno snov, ki so jo rastline porabile za svoje delo.
ALBEDO
odbojnost sončne svetlobe od površine
AKTIVNA MEJNICA
vrh rastlinske odeje, ki prejme največ sončne E (polna svetlobna kapaciteta)
TROFIČNI NIVO
vsaka točka energijske pretvorbe
ENERGIJSKA EFEKTIVNOST
delež E na določeni stopnji prehrambene verige, ki je na voljo potrošnikom na naslednji stopnji.
ENTROPIJA
produkt ireverzibilnega procesa, ki nastane iz nič in ni ponovno uporaben.
POKRAJINSKA EKOLOGIJA
veda, ki proučuje odnose med človekom in okoljem s poudarkom na obravnavi tistih dejavnikov okolja, ki imajo večji vpliv na pogoje za življenje.
EKOLOGIJA
proučuje odnose med organizmi in njihovim okoljem
POKRAJINA
del zemeljskega površja, kjer se s prepletanjem pokrajinotvornih sestavin ustvarja homogena celota.
EKOSISTEMSKA STABILNOST
omogoča, da se ob kratkotrajnih zunanjih vplivih narava sama obnavlja
NARAVNI POTENCIAL
sposobnost vsake od naravnih pokrajinotvornih sestavin oz. ekosistema, da se regenerira in regulira svoje delovanje tako, da ustvarja pogoje za življenje.
EKOSISTEM
v funkcionalno enoto povezan del žive in nežive narave v kateri krožijo snovi in se pretvarja E. (biotop + biocenoza).
BIOTOP
življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste z značilnimi talnimi, vodnimi, klimatskimi pogoji.
BIOCENOZA
življenjska združba rastlinskih in živalskih vrst, ki živi na nekem prostoru zaradi podobnih življenjskih zahtev oz. zmožnosti prilagajanja določenim biotopom.
EKOTOP
najmanjše homogeno območje, življenjski prostor v katerem živijo rastline in živali v danih razmerah.
GEOTOP
ekosistemska enota z enovitimi naravnimi razmerami za primarno gospodarstvo - homogena območja človeškega vplivanja.
MODRA VODA
voda, ki je nadzorovana s fizikalnimi procesi.
ZELENA VODA
voda, ki je nadzorovana z biološkimi procesi.
BIOGEOKEMIČNI KROGOTOK
razlaga o izmenjavi materije med biotskimi in abiotskimi dejavniki.
EKOLOŠKA NIŠA
prostor z abiotskimi in biotskimi sestavinami, od katerih je odvisno preživetje določene vrste in njihova vloga v okolju.
SUKCESIJA
ekološko zaporedje; kako se vrste nasledijo v času.
- avtogena: zamenjava vrst po bio poti
- alogena: sprememba zaradi zunanjih dejavnikov
OGLJIKOV KROGOTOK
1.
-CO2 v zraku
-rastline-fotosinteza-biomasa
-dihanje-vrača v zrak
2. oceanski krogotok
-fitoplankton-svetloba-CO2
DUŠIKOV KROGOTOK
-rastline iz zemlje kot NO3 in NH3
-bakterije spreminjajo v soli
-soli-voda-topijo-rastline
FOSFORJEV KROGOTOK
-rastline-fosfati-voda-topijo
-guano
ŽVEPLOV KROGOTOK
rastline-sulfati
izvor: emisije, vulkani, oceani (fitoplankton)
ZNAČILNOST PIONIRSKIH VRST
-odporne na preveč svetlobe, premalo/preveč padavin
-hitro rastejo
-rabijo malo hrane
-proizvedejo veliko semen
-ne morejo preživet v tekmi za obstanek
-1 letni življ. cikel