Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är definitionen för en infektionssjukdom?
Det måste ha resulterat i vävnadsskada eller dysfunktion pga en mikroorganism.

Mikroorganismen måste:
- Invadera värden

- Tillväxa i värden

- Framkalla sjukdom i värden
Vad är virulens?
En organisms förmåga att orsaka sjukdom (Mått: Antalet sjuka på antalet infekterade)
Vad är infektivitet?
En organisms förmåga att invadera och föröka sig i värden (mått: Antalet infekterade av alla de som blivit exponerade)
Vilka två försvar har värden?
Det medfödda och det adaptiva,förvärvade försvaret.

Det medfödda består av sådant som tex epiteliala barriärer och slemhinnor. Det adaptiva består huvudsakligen av olika klasser av lymfocyter tex B-celler, T-celler, Plasmaceller.
Vilka är vanliga virulensfaktorer?
- Adhesionsförmåga

- Invasion

- Endotoxin

- Nedbrytande enzymer

- Cytotoxiska proteiner

- Antibiotikaresistans

- Kan undvika kroppens försvar tex fagocytos genom att bla ha en kapsel, minska proteasernas effektivitet eller ta sig in och bosätter sig i endosomer

- Inducerar överdriven inflammation
Vilka är vanliga infektionsvägar för olika organismer?
Organismerna tar sig in genom hud, luftvägar, urinvägar, GI-kanalen och följer sedan med cirkulationen.
Vilka exempel finns det på stafylokockinfektioner?
De orsakar bla:
- Toxisk chock

- Respiratorisk infektion

- Endocarditis

- Abscesser

- Sårinfektioner

- Matförgiftning

- Svinkoppor
Vad är definitionen av autoimmunitet?
Immunförsvaret har byggt upp ett immunsvar för kroppsegna antigen som ett resultat av nedsatt förmåga att skilja mellan kroppsegna och främmande antigen.

Det är egentligen vanligt att kroppen ibland råkar göra lite antikroppar mot kroppsegna ämnen, det är först när processen sker helt oreglerat som den klassas som en sjukdom.
Vad kan orsaka autoimmunitet?
1. Induktion av co-stimulatorer på APC (antigenpresenterande celler). APC börjar att presentera det cellegna.

2. Mimicry. De cellegna cellerna är så pass lika främmande organismer att dessa angrips.
Ge exempel på några vanliga autoimmuna sjukdomar!
- SLE

- Myastehnia gravis

- Graves sjukdom
Vad är SLE?
Autoimmun sjukdom som drabbar många organsystem såsom hud, njurar, leder, serösa hålrum och hjärta. Skadorna sker pga proteaser och fria syreradikaler frigörs vilket leder till vävnadsskador

Det är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i tonåren (vanligare hos kvinnor) och kommer i skov.

Den har en genetisk bakgrund som är associerad med MHC-II enligt wikipedia.

Utlösande faktorer kan vara läkemedel, UV-strålning och könshormon.
Vilka symptom på SLE får man?
X CSN
- Kan få psykoser och anfall

X Huden
- Fjärilsutslag i ansiktet

X Hjärtsäcken
- Inflammation på pleuran
- Inflammation på pericardium

X Hjärta
- Endocardit
- Myocardit

X Hematologiska effekter
- Hemolytisk anemi
- Leukopenia
- Trombocytopenia

X Njure
- Glomerulonephritis

X Lederna
- Artrit

X Lymfkörtlar
- Svullnar upp
Vad händer vid Graves sjukdom?
Sköldkörteln svullnar upp och bildar för mycket tyroxin.

Det som orsakar automatisk antikroppsproduktion för denna sjukdom är inte känd. Tecken tyder på att vissa människor är mer benägna än andra att utveckla TSH-receptor som aktiverar antikroppar pga en genetisk orsak.

HLA DR (speciellt DR3) verkar spela en betydande roll. [ 4 ]
Man tror att virus eller bakteriell infektion kan utlösa antikroppar som korsreagerar med humana TSH-receptorerna
Vad är myasthenia gravis?
Autoimmun muskelsjukdom som kännetecknas av svaghet i skelettmuskulatur.

Sjukdomen leder till nedbrytning av acetylkolinreceptorer i synapsen. Då acetylkolin inte längre fungerar som transmittor kommer ju inte nerverna fungera och då kan inte muskeln dras samman.