Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
a' cuairteachadh
going for a walk
a' dèanamh cuairt
taking a walk
leis an dà chù aige
with his two dogs
a' còiseachadh
walking
anns an achadh
in the field
anns a' choille
in the wood
a' dol dhan bhùth
going to the shop
a' ceannach biadh
buying food
stùth feumail
useful / necessary things
a' cluich hockey
playing hockey
a' ruith 6 mìltean
running 6 miles
aon mhìle
one mile
a h-uile dà là
every two days
a' coimhead air rugbaidh
watching rugby
a' dol dhan gheama
going to the game
anns a' phairc
in the park
dhan mhosc
to the mosque
fad' an là
all day
a' caidil
sleeping
a' cleachdadh na coimpiutairean
using the computers
a' cur cèilidh air càirdean
visiting friends or relatives
dhan taigh-dhealbh
to the cinema
Di-Sàthairne seo tighinn
this Saturday
a' dol do dh'Alba
going to Scotland
am baile far an d'rugadh i
the town where she was born
dhan taigh-tasgaidh
to the museum
rudan ceangailte ri
things connected with
às an naoineamh linn deug
from the nineteenth century
linn na Ròmanaich
the time (era) of the Romans
gus an là an-diugh
up to today