Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/15

Click to flip

15 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Gamla skosnören brukar (gå sönder) om man knyter för hårt.
gå av
Min kusin var bara 18 år när hon (dog).
gick bort
Tyvärr, jag kan inte träffa dig på lördag, för vi ska (hälsa på någon).
gå bort
Kan du vara busig och (hämta) ett rent glas?
gå efter
Man .. ofta... en kris när man skiljer sig.
går igenom
Du måste (engagera sig i) dina studier, om du ska klara testet.
gå in för
Om du inte gillar förslaget, behöver du inte (acceptera) det.
gå med på
De har lovat att hyran ska (minska) nästa år.
gå ner
Jag har varit sjuk mycket, så jag måste (gå en gång till)kursen.
gå om
Vad (kosta) en tur-och-retur till Indien?
går på
Låset (bli trasig) när jag skulle öppna dörren.
gick sönder
Jag förstår inte hur den här övningen (göras)!
går till
På fredag ska vi (gå på restaurang, etc) och äta.
gå ut
Varför (stigar) matpriserna hela tiden?
går upp
Vad (handla) det här konstiga spelat (om) egentligen?
går ut på