Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ALBANIA
TIRANA
ANDORA
ANDORA
AUSTRIA
WIEDEŃ
BELGIA
BRUKSELA
BIAŁORUŚ
MIŃSK
BOŚNIA I HERCEGOWINA
SARAJEWO
BUŁGARIA
SOFIA
CHORWACJA
ZAGRZEB
CZARNOGÓRA
PODGORICA
CZECHY
PRAGA
DANIA
KOPENHAGA
ESTONIA
TALLIN
FINLANDIA
HELSINKI
FRANCJA
PARYŻ
GRECJA
ATENY
HISZPANIA
MADRYT
HOLANDIA
AMSTERDAM
IRLANDIA
DUBLIN
ISLANDIA
REYKJAVIK
LIECHTENSTEIN
VADUS
LITWA
WILNO
LUKSEMBURG
LUKSEMBURG
ŁOTWA
RYGA
MACEDONIA
SKOPIE
MALTA
VALLLETTA
MOŁDAWIA
KISZYNIÓW
MONAKO
MONAKO
NIEMCY
BERLIN
NORWEGIA
OSLO
POLSKA
WARSZAWA
PORTUGALIA
LIZBONA
ROSJA
MOSKWA
RUMUNIA
BUKARESZT
SAN MARINO
SAN MARINO
SŁOWACJA
BRATYSŁAWA
SŁOWENIA
LUBLANA
SZWAJCARIA
BERNO
SZWECJA
SZTOKHOLM
UKRAINA
KIJÓW
WATYKAN
WATYKAN
WĘGRY
BUDAPESZT
WIELKA BRYTANIA
LONDYN
WŁOCHY
RZYM