Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tá cuidiú de dhíth ar Phaloma
paloma needs help
impigh
implore, beg
éiginteacht
uncertainty
éide
uniform
drochspionn
bad mood
bómánta
slow witted
éigiallta
foolish
croith
wave (to), shake
tá sí ag teacht chuici féin
she's getting better
go fiosrach
inquisitively
fiosrach
inquisitive, nosy
feargach
angry
deachracht
difficulty
teith
flee
iomlán
all, total
tá sé intuigthe ar bhealach
it's understandable in a way
drogall
reluctance
go searbh
bitterly
go práinneach
urgently
locht
fault
níl mé ag fáil locht ort
i'm not faulting you
gairmiúil
professional
machnamh
reflection, consideration
machnamh a dhéanamh ar...
to contemplate...
bhí ciall leis
he made sense
cothrom na féinne
fair play
cothrom
balance, fairness, equity
ruaigthe
chased
iargúlta
remote
ag déileáil
dealing
bhí aoibh air
he had a pleasant expression, he was happy
go giorraisc
abrubptly
ní heol dóibh
they don't know
faoi luas
in a rush, in haste
dearcadh
sight, view, consideration
foighdeach
patient
freagrach as
answerable/responsible for
níl neart air
it can't be helped
dírigh
to straighten, direct
i dtreo (+ genetive)
in the firection (of)
i ndáiríre
seriously
an taobh thall
the far side
coisithe
walkers
uaigneach
lonely, eerie
mair
live, last, survive
contúirteach
dangerous
sin a bhfuil de
that's all!
lán dáiríre
very serious