Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
in éadan
against
bagairt
a threat
ní ligfeadh sé a beo lei.
he wouldn't let her live.
an lámh in uachtar a fháil
to get the upper hand
go grinn
perceptively, ovservantly
ámh
though, however
ribí liatha
streaks of grey
go sonraíoch
noticeable, perceivable
crúalach
cruel
nimh
poison, virulence
go dalba
boldly, forwardly
tá sé chomh maith agat
you might as well
géill
surrender, give up
buach
victorious
contúirteach
dangerous
trócaire
mercy
ar shiúl
gone out
ar siúl
going on, happening
creideamh
belief, faith, religion
urchóid
iniquity, harm
duine gan urchóid
a harmless person
gránghunna
shotgun
scaoil
to let loose, to fire a shot
rinne sé feall orainn
he betrayed us
feall
deciet, betrayal
orduithe
orders
ag cosaint
protecting
cosain
protect
cosaint
protection
cuideachta
company
claon
to incline, slope
ar tí
about to
guím
i pray
guigh
to pray
ar a shon
for his sake
crúba
claws
maireann grá a hathar intí
her father's love lasts in her
shín sí amach a lámh
she stretched out her hand
clár an éadain
forehead
domhan
deep
toll
deep, hollow
cloigeann
head
thit sé in a chnap
he fell in a heap
an ghéarchéim
the crisis
bain sult as do bhéile
bon appetit