Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/27

Click to flip

27 Cards in this Set

 • Front
 • Back
dēlectō

verb
dēlectāre, dēlectāvī, dēlectātum

I please, delight
supplicō

verb
supplicāre, supplicāvī, supplicātum

I pray to, beg
arcessō

verb
arcessere, arcessīvī, arcessītum

I summon
mē gerō

verb
I behave myself
rem gerō

verb
I conduct a matter
nūbō

verb
nūbere, nūpsī, nūpitum

I marry
tollō

verb
tollere, sustulī, sublātum

I raise, lift
pereō

verb
perīre, periī, peritum

I perish, die
sentiō

verb
sentīre, sēnsī, sēnsum

I feel, realize
herī

adverb
yesterday
nūper

adverb
lately
chorus

noun
chorī, m.

chorus
dōnum

noun
dōnī, n.

gift
līmen

noun
līminis, n.

threshold
lūmen

noun
lūminis, n.

light
mōs

noun
mōris, m.

custom
mōs maiōrum

noun
the custom of our ancestors
sōl

noun
sōlis, m.

sun
nūpitae

noun
nupitārum, f. pl.

wedding
aequē

adverb
equally, fairly
aequus

adjective
aequa, aequum

equal, fair
antīquus

adjective
antīqua, antīquum

old, ancient
dubius

adjective
dubia, dubium

doubtful
sine dubiō

adjective
without doubt
dīves

adjective
dīvitis

rich
potēns

adjective
potentis

powerful
nūpitālis

adjective
nūpitāle

of a wedding, nupital