Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
OSI lag 1
Det fysiske lag.
Dette er den måde hvorpå information bliver overført. Gennem fiberkabel, radio, laser og den slags. På dette lag beskrives specifikationer for det fysiske medium, som signaler bevæger sig igennem.
OSI lag 2
Her tages højde for svagheder ved det fysiske medium. Der tilføjes informationer der bruges til at sikre mod forvanskning af data. Hvis der
Data link laget.
kan være flere end to computere på samme fysiske netværk tilføjes der også information om afsender og modtager.
OSI lag 3
Netværkslaget
I dette lag bestemmes dataveje i systemer med flere fysiske netværk.
OSI lag 4
Transportlaget
Transportlaget sørger for at data som er blevet skilt ad og sendt flere forskellige veje gennem nettene, igen bliver samlet i den rigtige rækkefølge. Her sikres det også, at data ikke er tabt undervejs. En dataforbindelse som går gennem mange computere har kun et transportlag i enderne af forbindelsen.
TCP, UDP, RTP,
OSI lag 5
Sessionslaget
Sessionslaget holder styr på hvis tur det er til at sende og om forbindelsen er åben eller ej. NetBIOS
Hvad heder OSI lag 6 ?
Præsentationslaget
Præsentationslaget oversætter dataformater, hvis de to kommunikerende computere ikke bruger samme tegnsæt, byterækkefølge eller på anden måde opbygger informationerne forskelligt.
Hvad heder OSI lag 7 ?
Programlaget
Det er her hvor data rent faktisk bruges til noget.
Hvad Står OSI for?
Open Systems Interconnection model