Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ensimmäinen (ensimmäisen, ensimmäistä)
primero
toinen (toisen, toista)
segundo
kolmas (kolmatta, kolmannen)
tercero
neljäs (neljättä, neljännen)
cuarto
viides (viidettä, viidennen)
quinto
kuudes (kuudetta, kuudennen)
sexto
seitsemäs (seitsemättä, seitsemännen)
séptimo
kahdeksas (kahdeksatta, kahdeksannen)
octavo
yhdeksäs (yhdeksättä, yhdeksännen)
noveno
kymmenes (kymmenettä, kymmenennen)
décimo
yhdestoista (yhdettätoista, yhdennentoista)
décimoprimero
kahdestoista (kahdettatoista, kahdennentoista)
décimisegundo
kolmastoista (kolmattatoista, kolmannentoista)
décimotercero
kahdeskymmenes (kahdettakymmenettä, kahdennenkymmenennen)
vigésimo
kahdeskymmeneskolmas (kahdettakymmenettäkolmatta, kahdennenkymmenennenkolmannen)
vigésimotercero
sadas (sadatta, sadannen)
centésimo
kolmassadaskuudeskymmenesviides (kolmattasadattakuudettakymmenettäviidettä, kolmannensadannenkuudennenkymmenennenviidennen)
centésimo sexagésimo quinto
tuhannes (tuhannetta, tuhannennen)
milésimo
miljoonas (miljoonatta, miljoonannen)
millonésimo
viidestoista syykuuta 1986
syyskuun viidestoista 1986
viidestoista yhdeksättä 1986
15.9.1986