Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/303

Click to flip

303 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ἑταῖρος
a comrade companion mate
ναῦς
a ship
ὄις
ram
ὄφρα
that in order that
αἱρέω
to take with the hand grasp
μένω
to stay at home stay where one is
ἦμος
at which time
αἴξ
a goat
ἅλς
a lump of salt
μοχλός
a bar
πίων
fat
κελεύω
to urge or drive on- urge- exhort- bid- command- order
ὄλλυμι
to destroy make an end of
ἀμείβω
to change exchange
εὔχομαι
to pray offer prayers
ἵημι
to set a going
ἀρνειός
a young ram or wether
ῥοδοδάκτυλος
rosy-fingered
γλαφυρός
hollow
πρόσφημι
to speak to address
κρέας
flesh meat a piece of meat
ὄλεθρος
ruin destruction death
ξένιος
belonging to a friend and guest hospitable
ὑψηλός
high lofty high-raised
φρήν
the midriff or muscle which parts
ἐπιτίθημι
to lay put or place upon
ἐλαύνω
to drive
δείδω
to fear
ἧμαι
to be seated
νῆσος
an island
ἦτορ
the heart
πλέω
to sail go by sea
σχέτλιος
unwearying
νήπιος
not yet speaking
ἐρίηρος
fitting exactly
ἐρύω
to drag along the ground drag draw
καταδύω
to go down
στενάχω
to sigh groan
αἴνυμαι
to take take off take hold of
τύπτω
to beat
εὔσελμος
well-benched
ῥηγμίν
the sea breaking on the beach
ἀείρω
to lift
πηρός
disabled in a limb
νηλής
pitiless
δύω
to strip off
δαμάζω
to overpower
σπεύδω
to set a-going to urge on hasten quicken
ἄρσην
male
πρυμνήσιος
of or from a ship's stern
καίω
to light
ἐπιμαίομαι
to strive after seek to obtain
κλαίω
to weep
ὁπλίζω
to make or get ready
μηκάς
the bleating one
ἀχεύω
grieving
ἀέξω
to increase
χωρίς
separately
λιλαίομαι
to long or desire earnestly
θεσπέσιος
divinely sounding
μάρπτω
to catch lay hold of seize
θέμις
that which is laid down or established by custom
καρπάλιμος
swift
χέρσος
dry land
ἐποτρύνω
to stir up excite urge on
θυρεός
a stone put against a door
λανθάνω
to escape notice to be unknown unseen unnoticed
ὄβριμος
strong
κλυτός
heard of
οὖδας
the surface of the earth
ἄλοχος
a bedfellow
ἥκω
to have come be present be here
ἄγριος
living in the fields
αὐλή
the court-yard
μέλας
black swart
κέλλω
to drive on
ὑλήεις
woody
εὐρύς
wide
κέλομαι
to urge on
πολιός
gray
σηκός
a pen fold
ἤπειρος
terra-firma
αἰπύς, high and steep, lofty
,
ἀνακαίω, to light up
,
ἁλμυρός, salt briny
,
ἐκσεύομαι, to rush out or burst forth from
,
νῶτον, the back
,
θίς, a heap
,
δατέομαι, to divide among themselves
,
ἐριστάφυλος, made of fine grapes
,
τανύω, to stretch
,
ἰάομαι, to heal cure
,
δειπνέω, to make a meal
,
ἀτέμβω, to maltreat to afflict
,
ποτιδόρπιος, of or serving for supper
,
ἴς, a muscle
,
χλωρός, greenish-yellow
,
ἄγγος, a vessel
,
ἑσπέριος, at even at eventide
,
ὅπη, by which way
,
θεμόω, to drive or bring
,
ἐξαλαόω, to blind utterly
,
ἄμπελος, a vine
,
κυανοχαίτης, dark-haired
,
τυτθός, little small
,
στῆθος, the breast
,
κλύζω, to dash over
,
κιχάνω
to reach hit
στείνω
to straiten
ἄσμενος
well-pleased
στείχω
to walk
κριός
a ram
ὀδύνη
pain of body
ἄνθος
a blossom
ἀλκή
strength
ἄσπετος
unspeakable
ἑκάτερθε
on each side
ἀσκός
a leathern-bag
κοιμάω
to lull or hush to sleep
κέλευθος
a road
ἱκέτης
one who comes to seek protection
ἰάχω
to cry
ἥμισυς
half
λαῖτμα
the depth or gulf
ἀποσεύω
to chase away
μειλίχιος
gentle
κάμνω
to work
ἐπικέλλω
to bring to shore
ἐλάινος
of olive-wood
δαίνυμι
to divide
ἀρνός
a lamb
ἔριφος
a young goat
ἄψορρος
going back
ἀλέω
to grind
ἀάω
to hurt
νηέω
to heap
ἀρόω
to plough
ἔμβρυον
a young one
δινεύω
to whirl or twirl round
αὐλέω
to play on the flute
ῥέζω
to do
σεύω
to put in quick motion
ἐρέσσω
to row
θοόω
to make sharp or pointed
λαγχάνω
to obtain by lot
ἐρετμόω
to furnish with oars
τίνω
to pay a price
πατέομαι
to eat
ῥέω
to flow
ὀφρύς
the brow eyebrow
πειράω
to attempt
αἴρω
to take up
ἐγχείη
a spear
μάκαρ
blessed
οἰμώζω
to wail aloud
ἐσχατιά
the furthest part
δεῖπνον
the principal meal
δόρπον
the evening meal
ἀγρέω
to capture seize
πυρός
wheat
ἀνδρόω
to rear up into manhood
ὄχα
far
ἐμέω
to vomit
ἀριστάω
to take breakfast or luncheon
πυριηκής
with fiery point
τρίβω
to rub
ῥίον
any jutting part
ἀπέχω
to keep off or away from
ὥριος
produced in season
λεύκη
white leprosy
ὀρέγω
to reach
ἀριπρεπής
very distinguished stately
τρέφω
to thicken or congeal
δαιτυμών
one that is entertained
τράγος
a he-goat
ἀπερύκω
to keep off or away
ἀστερόεις
starred
πειράζω
to make proof or trial of
εἰνοσίφυλλος
with quivering foliage
ἀνάγκη
force
κάματος
toil trouble labour
ὄχθη
a rising ground
φοιτάω
to go to and fro
ῥόπαλον
a club cudgel
παλιρρόθιος
back-rushing
ἀνεκτός
bearable
ἐπερείδω
to drive against
ἀγήνωρ
manly
σταθμόνδε
to the stall homewards
χαλκήρης
fitted with brass
ἡγεμονεύω
to be or act as
ἰχθυόεις
full of fish
ἐρητύω
to keep back
αἴγειρος
the poplar
μυχός
the innermost place
ἠλασκάζω
to flee from
ἔνερθε
from beneath
ὀχλίζω
to move by a lever to heave up
ἄναλκις
without strength
πεῖσμα
a ship's cable
ὠθέω
to thrust
ἄφαρ
straightway
ὄζω
to smell
σμερδαλέος
terrible to look on
ἀλέξω
to ward or keep off turn away or aside
γοάω
to wail
ἐρεθίζω
to rouse to anger
δάω
to learn
δασύμαλλος
thick-fleeced
ὁμαλός
even
λάχνος
wool
νηδύς
the stomach
λάσιος
hairy
δολίχαυλος
with a long tube or socket
βρίθω
to be heavy or weighed down with
ψωμός
a morsel
γέγωνα
to call out so as to be heard
κόπτω
to strike
κατῶρυξ
sunk or imbedded in the earth
ῥαίω
to break
ἀποβρίζω
to go off to sleep
κυλίνδω
to roll
ἀκουάζομαι
to hearken
κατέχω
to hold fast
ἀνήμελκτος
unmilked
κάρηνον
the head
ψάμαθος
sand
παλάσσω
to besprinkle
εἰροπόκος
wool-fleeced
κισσύβιον
a rustic drinking-cup
μετανίσσομαι
to pass over to the other side
φείδομαι
to spare
ἔργνυμι
to confine
ἀλέομαι
to avoid
κατηρεφής
covered over
κοντός
a pole
βλέφαρον
mostly in pl. the eyelids
κελαινεφής
black with clouds
τολμάω
to undertake
ἱμάς
a leathern strap or thong
ξίφος
a sword
δηιόω
to cut down
πέλωρ
a portent
κώπη
the handle of an oar
ἀπορρώξ
broken off
πέπων
cooked by the sun
ζόφος
the gloom of the world below
βίβημι
to stride
μητίομαι
to devise
φάρυγξ
the throat
αἰγανέη
a hunting-spear
ἀνακλίνω
to lean
γαυλός
a milk-pail
ἐφέπω
to go after
ἀμηχανία
want of means
νωλεμές
without pause
μίμνω
to stay
αὐαίνω
to dry
ἄκικυς
powerless
καθαιρέω
to take down
ἀφραδία
folly thoughtlessness
λήιον
a crop
ὑφαίνω
to weave
μελειστί
limb from limb
λαῖλαψ
a tempest
κλίνω
to make to bend slope
ὕπτιος
laid on one's back
παλαίφατος
spoken long ago
ψηλαφάω
to feel or grope about
χθών
the earth ground
μυελόεις
full of marrow
σίζω
to hiss
ἀλαωτύς
a blinding
πάτος
a trodden or beaten way path
προσδέχομαι
to receive favourably accept
γαστήρ
the paunch belly
κικλήσκω
to call summon
ἄμαξα
a wagon wain
ἄροτος
a corn-field
μετόπισθε
from behind backwards
κήλεος
burning
τρυπάω
to bore pierce through
ἀλαόω
to blind
λύσις
a loosing
χαμάδις
to the ground on the ground
ἀριδείκετος
much shewn
εἶρος
wool
κρήνη
a well spring
χηρεύω
to be bereaved
ἄρουρα
tilled or arable land
πίτυς
the pine
ἐφύπερθε
above
παραπλάζω
to make to wander from the right way
ῥοῖζος
the whistling or whizzing
κριθή
barley-corns
ἐξαπατάω
to deceive or beguile thoroughly
ἐρωτάω
to ask
ὑπολύω
to loosen beneath or below
μήδομαι
to be minded to intend resolve
φαρέτρα
a quiver
ἀποξύνω
to bring to a point make taper
στεναχίζω
to sigh groan wail
πλεκτός
plaited