Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/88

Click to flip

88 Cards in this Set

 • Front
 • Back
alla
all
bo

(bor)
live
i
in
samma
same
ett hus

hus
house`
en målare
painter
arbeta

-ar
to work
en post
post


(går)
to go (by foot)
en skola
school
ett dagis

(daghem)
daycare
en civilingenjör
civil engeneer
ihop
together (cohabit)
röka

röker
to smoke
studera

studerar
to study
internationell
international
ekonomi
economics
ett universitet

-en
university
gift
married
vänta

väntar
to wait
ett barn

-en
child
en taxi

taxi
taxi
skild
divorced
ensam
alone
en skådespelerska
actress
ogift
unmarried
arbetslös
unemployed
ibland
sometimes
ett påstående

-en
statement
frågtecken

frågtecken
frågtecken
en fråga

-or
question
när
when
en bank

-er
bank
för
because
stänga

stänger
to close
öppen
open
skicka

skickar
send
nu
now
en kväll

-ar
evening
en krona

-or
crown
en morgon

-ar
morning
träffa

träffar
to meet
här
here
hur många
how many
gammal
old
bara
only
tillsammans
together
en pappa

pappor
dad
min
my
en bror

bröder
brother
förstå

förstår
understand
gilla

gillar
to like
musik
music
ni
you (plural)
ett efternamn
surname
en mat
food
klar
ready
komma

kommer
to come
vi
we
mjölk
milk
juice
juice
eller
or
ett vin

-er
wine
ett te

teer
tea
ett vatten

vattnen
water
en månad

-er
month
en vecka

-or
week
en dag

-ar
day
en årstid

-er
season
en vinter

vintrar
winter
en vår

-ar
spring
en sommar

somrar
summer
en höst

-ar
autumn
hur dags
when (time of day)
nästa
next
en lägenhet

-er
flat
ett rum

rummen
room
ett kök

-en
kitchen
det finns
there is
en soffa

soffor
sofa
en fåtölj

-er
armchair
ett vardagsrum

-en
living room
några
some
en lampa

-or
lamp
ett sovrum

-en
bedroom
en säng

-ar
bed
garderob

-er
wardrobe
en väckarclocka

-or
alarm clock