Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/67

Click to flip

67 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ett brev
letter
svara

svarar
to answer
ett vykort
postcard
ute
outside
regna

regnar
to rain
hemma
home
också
also
prata

pratar
to talk
en restaurang

-er
restaurant
behöva

behöver
to need
ny
new
en cykel

cyklar
bicycle
hälsa

hälsar
to greet
ringa

ringer
to phone
en kram

krammar
hug
en mening

-ar
sentence
börja

börjar
begin
en bokstav

bokstäver
letter (of the alphabet)
stor bokstav
captial letter
liten bokstav
lower case letter
sluta

slutar
to end
en punkt

-er
full stop
ett namn
name
en bok

böcker
book
heta

heter
to be called
ett krig
war
en fred
peace
köpa

köper
to buy
ett paraply

-er
umbrella
ha

har
to have
en högtalare
loudspeaker
sönder
broken
ett år

år åren
year
en familj

-er
family
en katt

-er
cat
ett skåp

-en
cupboard
ligga

ligger
to lie
en apelsin

-er
orange
äta

äter
to eat
en banan

-er
banana
ett glas

-en
glass
en kvinna

-or
woman
en tidning

-ar
newspaper
en båt

-ar
boat
en vecka

-or
week
en bil

-ar
car
en gitarr

-er
guitar
ett språk
language
ett år
year
en klocka

-or
clock
en dag

-ar
day
ett brev
a letter
ett bröd
bread
en tavla

-or
blackboard
importera

importerar
to import
ett bord
table
en stol

-ar
chair
en mössa

-or
cap
ett skärp
belt
andra
other
ett land

länder
country
till exempel
for example
en matta

mattor
rug
ett block
writing pad
en penna

-or
pen, pencil
en tröja

-or
jumper
en radio

-r
radio