• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
antropologi
en
antropologien, antropologier, antropologiene


an anthropology
arkitektur
en
arkitekturen


an architecture
avis
ei
avisa, aviser, avisene


a newspaper
bensinstasjon
en
bensinstasjonen, bensinstasjoner, bensinstasjonene


a petrol station
bil
en
bilen, biler, bilene


a car
brus
en
brusen, brus, brusene


a (bottle of) soda pop
by
en
byen, byer, byene


a city
båt
en
båten, båter, båtene


a boat
dag
en
dagen, dager, dagene


a day
dame
ei
dama, damer, damene


a lady
ekspeditør
en
ekspeditøren, ekspeditører, ekspeditørene


a shop assistant
familie
en
familien, familier, familiene


a family
fly
et
flyet, fly, flyene


a plane
jente
ei
jenta, jenter, jentene


a girl
kart
et
kartet, kart, kartene


a map
kilometer
en
kilometeren, kilometer, kilometerne


a kilometre
krone
ei
krona, kroner, kronene


a crown
morgen
en
morgenen, morgener, morgenene


a morning
professor
en
professoren, professorer, professorene


a professor
student
en
studenten, studenter, studentene


a student
tog
et
toget, tog, togene


a train
tur
en
turen, turer, turene


a trip
turist
en
turisten, turister, turistene


a tourist
år
et
året, år, årene


a year