Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aangenaam
рпиятный
avond- ochtendrood
зар я
buurvrouw
сос е дка
doorbrengen
провод и ть
hengel
у дочка
jaar
год
kamp
л а герь (m)
lawaai
шум
Masja
М а ша
noemen roepen
звать
ochtend avondrood
зар я
pionier
пион е р
pioniers-
пион е рский
roepen noemen
звать
rijden varen (ontspanning)
кат а ться
rijden, varen
кат а ться
schaatsen (zelfst nmw)
кончк и
schaatsen ( werkwoord)
кат а ться на коньк а х
ski' s
л ы жи
slede
с а ни
troika
тр о йка
vakantie
кан и кулы
vangen
лов и ть
varen rijden
кат а ться
vragen
спр а шивать
weer
пог о да
winter
зим а
's winters
зим о й
's zomers
л е том
zondag
воскрес е иье
zwart
ч ё рный
Zwarte Zee
Ч ё рное Море
zwemmen
Пл а вать
aanvankelijk eerst ( bijwoord)
сперв а
academie
акад е мия
Academie van Wetenschappen
Акад е мия На у к
arts
врач
binnenplaats
двор
boos
серд и то (boos)
buiten
на двор е
buiten, op straat
на у лице
donker
тёмный
eerst, aanvankelijk ( bijwoord)
сперв а
graad
гр а дус
grijs
с е рый
hemel
н е бо
ijsbaan
кат о к
immers , toch zeker
же
is het niet? is het niet zo?
не так ли ?
jonger
мол о же
lid
член
luid
гр о мко
min
м и нус
moet nodig het is nodig
н а до
ouder
ст а рше
piloot vlieger
л ё тчик
president
презид е нт
professor
проф е ссор
reusachtig
огр о мный
Serjozja
Сер ё жа
sneeuw
снег
sneeuwstorm
мет е ль (m)
't sneeuwt
идёт снег
te te veel te zeer
сл и шком
toch zeker, immers
же
vlieger piloot
лётчик
vorst
мор о з
het vriest
сто и т мор о з
wetenschap
на у ка
zo
так
aannemen innemen ontvangen
приним а ть
angina
анг и на
bed
кров а ть (v)
been voet
ног а
buurvrouw
сос е дка
dadelijk meteen
ср а зу
doet pijn
бол и т
erg verschrikkelijk
стр а шно
erger verschrikkelijker
стр а шнее
geneesmiddel medicijn
лек а рство
been voet
ног а
buurvrouw
соседка
dadelijk meteen
ср а зу
doet pijn
бол и т
erg verschrikkelijker
стр а шнее
geneesmiddel medicijn
лед а кство
gevaarlijk
оп а сно
God zij dank!
Слава богу
griep
грипп
Haal een dokter!
сход и те за д о ктором
halen ( een dokter)
идт и за д о ктором
hart
сердце
hoog
выс о кий
innemen aannemen ontvangen
приним а ть
keel
г о рло
kies tand
зуб
knie
кол е но
koud
хол о дный
kunnen
мочь
meteen dadelijk
ср а зу
medicijn geneesmiddel
лек а рство
ontvangen aannemen innemen
приним а ть
recept
рец е пт
slikken
глот а ть
tand kies
зуб
temperatuur verhoging (koorts)
температ у ра
verschrikkelijk erg
стр а шно
voet been
ног а
ziek zieke ik ben ziek
больной я болен
больная я больн а
knie
кол е но