Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/472

Click to flip

472 Cards in this Set

 • Front
 • Back
indignation or exasperation
η αγανάκτηση
fish hook
το αγκίστρι
ignorance
η άγνοια
anxiety
η αγωνία
breeze
το αεράκι
sense
η αίσθηση
optimism
η αισιοδοξία
cause, reason
η αιτία
century
ο αιώνας
cancellation
η ακύρωση
rebirth
renaissance
η αναγέννηση
need or necessity
η ανάγκη
search or quest
η αναζήτηση
analysis
η ανάλυση
memory or recollection
η ανάμνηση
development
unfolding
η ανάπτυξη
distraction
upset
η αναστάτωση
report
reference
η αναφορά
wind
ο άνεμος
uneasiness
η ανησυχία
reflection
η αντανάκλαση
reaction
η αντίδραση
thing
object
aim
το αντικείμενο
notion
opinion
perception
understanding
η αντίληψη
impatience
η ανυπομονησία
demand
requirement
claim
η απαίτηση
desperation
η απόγνωση
proof
receipt
η απόδειξη
isolation
η απομόνωση
mission
delegation
η αποστολή
point of view
outlook
η άποψη
negativity
η αρνητικότητα
ambiguity
vagueness
η ασάφεια
atmosphere
η ατμόσφαιρα
authenticity
η αυθεντικότητα
stage curtain
η αυλαία
self-confidence
η αυτοπεποίθηση
arrival
η άφιξη
background
depth
far end
το βάθος
frog
ο βάτραχος
step
pace
το βήμα
look
glance
το βλέμμα
evening
η βραδιά
roar
ο βρυχηθμός
calm
tranquility
η γαλήνη
event or fact
το γεγονός
long beard
η γενειάδα
knowledge
η γνώση
charm
η γοητεία
cricket
ο γρύλλος
late afternoon
το δειλινό
decade
η δεκαετία
skin
το δέρμα
bond or tie
ο δεσμός
process or procedure
η διαδικασία
jetway
ο διάδρομος επιβίβαση
disposal
η διάθεση
stay
η διαμονή
duration or length
η διάρκεια
disagreement
η διαφωνία
arrangement
η διευθέτηση
hesitation
ο δισταγμός
activity
η δραστηριότητα
document
το έγγραφο
specialist
ο ειδικός
sort or kind
το είδος
discount
η έκπτωση
expression
η έκφραση
experience
η εμπειρία
inspiration
η έμπνευση
interest or concern
το ενδιαφέρον
energy
action
activity
η ενέργεια
impression
η εντύπωση
disappearance
η εξαφάνιση
exploration
η εξερεύνηση
explorer
ο εξερευνητής
power
authority
right
η εξουσία
balcony
ο εξώστης
reexamination
η επανεξέταση
touch
contact
η επαφή
confirmation
η επιβεβαίωση
embarkation
boarding
η επιβίβαση
knowledge
realization
η επίγνωση
desire
η επιθυμία
surface
η επιφάνεια
age
season
time
η εποχή
research
investigation
η έρευνα
interpretation
η ερμηνεία
question
query
η ερώτημα
question or inquiry
η ερώτηση
company or firm
η εταιρεία
issue
matter
question
problem
το ζήτημα
leader
ο ηγέτης
age
η ηλικία
crescent moon or half moon
η ημισέληνος
subject
topic
το θέμα
anger
ο θυμός
priest
ο ιερέας
hut
το καλύβα
understanding
η κατανόηση
direction
course
η κατεύθυνση
fuel
τα καύσιμα
movement
motion
activity
η κίνηση
thief
ο κλέφτης
croaking of frogs
τα κοάσματα
valley
η κοιλάδα
society
η κοινωνία
swimmer
ο κολυμβητής
knot
lump
ο κόμπος
effort
trouble
hard work
ο κόπος
summit
η κορυφή
world
people
ο κόσμος
real property
το κτήμα
building
το κτίριο
government
η κυβέρνηση
cynicism
ο κυνισμός
detail
η λεπτομέρεια
strip
η λωρίδα
transformation
η μεταμόρφωση
particle
molecule
το μόριο
form
η μορφή
smell
perfume
η μυρωδιά
mystery
το μυστήριο
youth
τα νιάτα
meaning
sense
το νόημα
outburst
το ξέσπασμα
bank of river
shore of lake
η όχθη
passion
ardency
το πάθος
order
η παραγγελία
observation
remark
η παρατήρηση
obstinacy
το πείσμα
description
η περιγραφή
period
season
η περίοδος
walk
drive
trip
ride
ο περίπατος
case
circumstance
η περίπτωση
possibility
η πιθανότητα
planet
ο πλανήτης
crowd
το πλήθος
wholeness
η πληρότητα
piece of information
η πληροφορία
civilization
ο πολιτισμός
armchair
η πολυθρόνα
reality
η πραγματικότητα
attainment
η πραγματοποίηση
agency
το πρακτορείο
presentiment
το προαίσθημα
challenge
provocation
η πρόκληση
perspective
η προοπτική
anticipation
expectation
η προσδοκία
approach
approximation
η προσέγγιση
back
spine
ridge
η ράχη
rhythm or pace
ο ρυθμός
point or spot
το σημείο
skepticism
ο σκεπτικισμός
dust
powder
η σκόνη
intent
aim
ο σκοπός
attitude
behavior
η στάση
element
evidence
το στοιχείο
emotion
η συγκίνηση
collision or crash
η σύγκρουση
gang
η συμμορία
coincidence
η σύμπτωση
feeling
sense
realization
η συναίσθηση
consciousness
awareness
η συνείδηση
habit or custom
η συνήθεια
partner or companion
ο σύντροφος
η σύντροφος
relationship
η σχέση
comment
το σχόλιο
ceiling
το ταβάνι
rowdy person
ο ταραχοποιός
site
spot
situation
η τοποθεσία
way or manner
ο τρόπος
service
duty
function
η υπηρεσία
hypothesis
matter
concern
affair
case
η υπόθεση
existence
η υπόσταση
rumor
η φήμη
tax / taxes
ο φόρος / οι φόροι
eyebrow
το φρύδι
foliage
το φύλλωμα
nature
η φύση
characteristics
τα χαρακτηριστικά
crack
η χαραμάδα
gesture
η χειρονομία
broker
ο χρηματιστής
soul
spirit
η ψυχή
thorn
thistle
το αγκάθι
farmer
ο αγρότης
anguish
το άγχος
contest
match
ο αγώνας
airline accident
το αεροπορικό δυστύχημα
female flight attendant
η αεροσυνοδός
application
request
η αίτηση
audience
auditorium
το ακροατήριο
reward
recompense
η αμοιβή
doubt
η αμφιβολία
unconsciousness
η αναισθησία
breath
respiration
breathing
η αναπνοή
breath
η άνασα
turbulence
η ανατάραξη
independence
η ανεξαρτησία
uphill slope
ο ανήφορος
niece
η ανιψιά
nephew
ο ανιψιός
ascent
η άνοδος
copy (2)
η αντιγραφή
το αντίγραφο
worth, value, merit
η αξία
threat
η απειλή
strike
η απεργία
defibrillator
ο απινιδιστής
disembarkation, deplaning
η αποβίβαση
decompression
η αποσυμπίεση
fuselage
ο άτρακτος
autonomy
η αυτονομία
degree
ο βαθμός
shift
η βάρδια
weight
το βάρος
dye, tint, color, paint
η βαφή
cough
ο βήχας
shop window
showcase
η βιτρίνα
pebble
το βότσαλο
Parliament
Η Βουλή
diving
dive, plunge
η βουτιά
armrest
το βράτσο
neighbor
ο γείτονας
crane
ο γερανός
bridge
η γέφυρα
grass
το γρασίδι
forest
το δάσος
reservoir, cistern, tank
η δεξαμενή
competition (for award)
examination
το διαγώνισμα
course, trip, journey, way
η διαδρομή
aisle
ο διάδρομος
dialect
η διάλεκτος
diameter
η διάμετρος
crossing, intersection
η διασταύρωση
space, interval, distance
το διάστημα
principal (female)
η διευθύντρια
trial, lawsuit
η δίκη
fitting room
το δοκιμαστήριο
fugitive
ο δραπέτης
ground
το έδαφος
entrance
η είσοδος
excursion
outing
η εκδρομή
evacuation
η εκκένωση
education, instruction, training
η εκπαίδευση
radio broadcast
emission
η εκπομπή
arsonist
ο εμπρηστής
enthusiasm
ο ενθουσιασμός
air vent
ο εξαερισμός
straight line
η ευθεία
exhaust
η εξάτμιση
exception
exemption
η εξαίρεση
evolution
development
η εξέλιξη
exit
η έξοδος
equipment
ο εξοπλισμός
countryside
η εξοχή
profession
το επάγγελμα
anniversary
η επέτειος
repair
η επισκευή
achievement, accomplishment, success
το επίτευγμα
enterprise, business, operation, job, transaction
η επιχείρηση
surname
το επώνυμο
factory
το εργοστάσιο
year
το έτος
inventor
ο εφευρέτης
seat belt
η ζώνη ασφαλείας
sound, ring
ο ήχος
spectator
onlooker
ο θεατής
temperature
η θερμοκρασία
owner
ο ιδιοκτήτης
sorrow, grief, heartache
ο καημός
duty, task
το καθήκον
descent
η κάθοδος
plain, open country
ο κάμπος
blank
το κενό
case
η κιβωτός
guitar
η κιθάρα
engine
ο κινητήρας
mobile phone
το κινητό
inclination
η κλίση
cage
το κλουβί
political party
faction
το κόμμα
flock, herd
το κοπάδι
kitchen, galley
η κουζίνα
shell
το κοχύλι
state
το κράτος
beast
το κτήνος
captain
ο κυβερνήτης
harbor
το λιμάνι
glance
look
η ματιά
size
το μέγεθος
method
η μέθοδος
disadvantage
το μειονέκτημα
member
limb
το μέλος
translation
version
η μετάφραση
tape measure
το μέτρο
metro
το μετρό
length
το μήκος
hatred
το μίσος
monument
το μνημείο
paint
dye
blacking
η μπογιά
cloud
το νέφος
mentality
η νοοτροπία
acid
το οξύ
oxygen
το οξυγόνο
team
group
η ομάδα
visibility
η ορατότητα
mountain range
η οροσειρά
palm of hand
span
η παλάμη
everything
all
το παν
paragraph
η παράγραφος
diversion
η παρακαμπτήριος
representation
depiction
performance
η παράσταση
temptation
ο πειρασμός
orchard
το περιβολί
summary
η περίληψη
perimeter
η περίμετρος
cockpit
το πιλοτήριο
slope
hillside
η πλαγιά
frame
border
framework
το πλαίσιο
width
το πλάτος
advantage
το πλεονέκτημα
bicycle
το ποδήλατο
poem
το ποίημα
foal
το πουλάρι
preparation
η προετοιμασία
product
produce
το προϊόν
progress
development
η πρόοδος
attempt
effort
endeavor
η προσπάθεια
fall
downfall
η πτώση
salesman
ο πωλητής
saleswoman
η πωλήτρια
stripe
η ρίγα
role, part
ο ρόλος
propensity
η ροπή
weekend
το σαββατοκύριακο
plank, board
το σανίδα
sign, signal
το σινιάλο
hull, vessel
το σκάφος
window shades
τα σκιάδια
observation post
η σκοπιά
mortal remains
η σορός
waste
η σπατάλη
cave
η σπηλιά
level
η στάθμη
standard of living
η στάθμη ζωής
breast
το στήθος
first officer
ο συγκυβερνήτης
event, happening
το συμβάν
contribution
η συμβολή
colleague
ο συνάδελφος
coworker
ο συνεργάτης
workshop
repair shop
το συνεργείο
composer
ο συνθέτης
drawer
το συρτάρι
whistle
η σφυρίχτρα
cashier
ο ταμίας
tendency
inclination
η τάση
end
το τέλος
food
nourishment
η τροφή
comb
η τσατσάρα
circus
το τσίρκο
existence
η ύπαρξη
support
base
pedestal
το υπόβαθρο
foot rest
το υποπόδιο
height
altitude
το ύψος
street light
lamp
lantern
lighthouse
το φανάρι
damage
destruction
wear and tear
η φθορά
fear
ο φόβος
university student
ο φοιτητής
force
impetus
η φορά
smokestack
chimney
το φουγάρο
skirt
η φούστα
brake
το φρένο
male flight attendant
ο ιπτάμενος φροντιστής
nest
burrow
η φωλιά
vowel
το φωνήεν
mane
η χαίτη
ruler
ο χάρακας
map
ο χάρτης
peninsula
η χερσόνησος
country
η χώρα
field
το χωράφι
village
το χωριό
vote
η ψήφος
shoulder
ο ώμος
lawn
grass
verdure
η χλόη
sentence
η πρόταση
companionship
company
η συντροφιά
brave young man
bachelor
το παλικάρι
low wall
parapet
το πεζούλι
flag
banner
η σημαία
laugh
laughter
το γέλιο
stall
pen
sty
η μάντρα
anarchy
η αναρχία
contrast
η αντίθεση
rival
adversary
ο αντίπαλος
deliverance
release
discharge
η απαλλαγή
nobleman
lord
rich man
ο άρχοντας
artisanship
handicrafts
η βιοτεχνία
sculpture
η γλυπτική
execution
carrying out
conducting
bringing off
η διεξαγωγή
administration
government
command
management
η διοίκηση
Jew
ο Εβραίος
seat
see
headquarters
η έδρα
campaign or exhibition (military)
η εκστρατεία
liberator
rescuer
ο ελευθερωτής
trade
commerce
το εμπόριο
hinterland
η ενδοχώρα
raid
incursion
η επιδρομή
workshop
studio
laboratory
το εργαστήριο
prosperity
η ευημερία
defeat
η ήττα
foundation
institution
το ίδρυμα
founding
establishment
η ίδρυση
regime
status quo
το καθεστώς
seizure
occupation
η κατάληψη
construction
η κατασκευή
inhabitant
resident
ο/η κάτοικος
sovereignty
mastery
η κυριαρχία
pillage
η λεηλασία
decline
decay
ο μαρασμός
conversion
change
η μετατροπή
province
county
department
ο νομός
fortification
η οχύρωση
siege
η πολιορκία
patron saint
patron of a city
ο πολιούχος
privilege
prerogative
το προνόμιο
capital city
η πρωτεύουσα
fleet
navy
ο στόλος
troops
τα στρατεύματα
senate (Roman, university)
ο σύγκλητος
spouse
ο/η σύζυγος
clash, conflict, fight, engagement
η συμπλοκή
treaty or pact
conditions or circumstances (pl)
η συνθήκη
quarter of a town
η συνοικία
wall of a city
rampart
το τείχος
mosque
το τζαμί
ministry
η υπουργία
flight (running away)
η φυγή
race
tribe
η φυλή
mosaic
το ψηφιδωτό
carnival
οι αποκριές
distance
η απόσταση
asphalt
tarred road
η άσφαλτος
drill
earth auger
το γεωτρύπανο
bulletin
report
το δελτίο
second (of time)
το δευτερόλεπτο
creation (thing)
το δημιούργημα
advertisement
η διαφήμιση
inscription
shop sign
title (of book)
address (of letter)
heading
η επιγραφή
fund
contribution
collection
ο έρανος
good mood
gaiety
gusto
το κέφι
cheek
το μάγουλο
cloak
cape
ο μανδύας
coquettish air
pretend reluctance
τα νάζια
youth
young people
η νεολαία
sleepiness
η νύστα
ornithologist
ο ορνιθολόγος
observer
onlooker
spectator
watcher
ο παρατηρητής
beak
το ράμφος
shiver
shudder
το ρίγος
wheel
η ρόδα
guild
group
το σινάφι
heel (of shoe)
το τακούνι
pride
η υπερηφάνεια
imagination
fantasy
η φαντασία
fence
hedge
ο φράχτης
horror
η φρίκη
lip
το χείλι
whisper
murmur
ο ψίθυρος
sangfroid
composure
η ψυχραιμία