Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
listen
the list
slemme
mean
frustrert
frustrated
fortsatt
still
Jeg vet fortsatt ikke.
I still don't know.
Det blir gøy.
It is going to be fun.
Sluttet du?
You quit?
bråketet
noisy
Jeg klandrer ikke henne.
I dont blame her.
et kyss
a kiss
De lo.
They laughed.
allerede
already
Det blir fantastisk!
It is going to be fantastic!
ferdig
ready
Kan jeg få en bit?
Can I have a bite?
Det lover jeg
I promise it.
Jeg mente...
I meant...
Sovet godt?
Sleep well?
Jeg er bedre enn jeg var
I am better than I was.
Senere denne uke.
Later this week.
Jeg har det travelt.
I am busy.
Hva er vitsen?
What is the point?
Ikke rør deg!
Dont move!
Istedenfor
Instead of
et forhold
a relationship
Søt jente.
Sweet/Cute girl.
Han sugde livet ut av henne.
He sucked the life out of her.
Det var en bløff.
It was a joke.
Sikkert.
Sure.
Kyss meg lidenskapelig.
Kyss me passionately.