• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/546

Click to flip

546 Cards in this Set

 • Front
 • Back
News Phrases
Nyheter Setninger
There was a car accident
Det var en bilulykke
One person dead in an accident
En person døde i en ulykke
The president of the United States
Presidenten i USA
We expect high demand... (travel)
Vi regner med stor pågang...
…if you must drive to the mountains
...om du skal kjøre bil til fjells
She encourages people to drive carefully
Hun oppfordrer folk til å kjøre forsiktig
Between Saturday night to Sunday afternoon
I tidsrommet lørdag kveld til søndag ettermiddag
at all times
til alle tider
as recently as
senest i
last month
forrige måned
the evil eye
Det onde øye
almost daily
nærmest daglig
hundreds of…
Hundrevis av...
in other words
med andre ord
hence the term black and white magic
derav uttrykket svart og hvit magi
is a member of
er medlem av
late last night
Sent i går kveld
it became clear that
ble det klart at
this weekend
i helgen
without success
uten hell
as soon as possible
så raskt som mulig
had setup an emergency plan
hadde satt opp en nødplan
we will do everything we can to end it
Vi vil gjøre alt vi kan for å få slutt på den
to prevent inconvenience
for å forhindre ulemper
was also affected
ble også rammet
with an hour to spare
med en time til overs
time consuming process
tidkrevende forarbeid
Trends come and trends go
Trender kommer og trender går.
but right now
Men akkurat nå
traditional desserts and pastries
tradisjonsdesserter og bakverk
before they are added in the boiling water
før de legges ned i kokevannet
was and is made from…
ble og blir fremstilt av...
neither lack of snow or cold
hverken manglet snø eller kulde
one can safely say
Man kan trygt si
they have succeeded
de har lyktes
brand new
Flunkende ny
the organization has reached its goal
organisasjonen har nådd sitt mål
Of course it is not free for…
Selvsagt er det ikke gratis for…
several serious errors
flere grove feil
acceptable social behavior
sosial akseptabel oppførsel
too much to expect from a customer
for mye å forvente av en kunde
I dare say that…
Jeg tør påstå at…
we do not expect much
Vi forventer ikke stort
It is reassuring
Det er betryggende
it is not difficult
Det er ikke vanskelig
of course
selvsagt
sometimes - but not always
Av og til – men ikke alltid
for the most part
for det meste
he has succeeded
Han har lykkes
one of the most exciting
En av de mest spennende
which requires
som man krever
the best ever
Den beste noensinne
Still young
Fortsatt ung
last week
Sist uke
it all began
Det hele begynte
was slightly wounded
ble lettere skadet
with slight injuries
med lettere skader
the accident occurred
Ulykken skjedde
in one way or another
På et eller annet vis
because of
på grunn av
authorities admit
myndigheter innrømmer
It is terrible
Det er forferdelig
despite
Til tross
unsuccessful attacks
mislykkede angrep
the year before
Året før
the injuries were life threatening
Skadene var livstruende
the did not know who they were looking for
ante de ikke hvem de lette etter
one of the theories
En av teoriene
I remember the date very well
Jeg husker den datoen veldig godt
one and a half months later
Halvannen måned senere
an unknown author
en miskjent forfatter
was almost forgotten
nærmest ble glemt
second half of the 20th century
andre halvdel av det 20. århundre
is it really possible
Er det virkelig mulig
the majority
Flertallet
It shows [that]…
Det viser
Life expectancy has increased since 1840
Forventet levealder har økt siden 1840
the trend shows no sign
utviklingen viser ikke tegn
researchers analyzed
Forskerne har analysert
increased demand
økt etterspørsel
health care costs
helsetjenestekostnadene
a theoretical possibility
en teoretisk mulighet
an elderly couple
Et eldre ektepar
the accident happened when
Ulykken skjedde da
…was unharmed in the collision
kom uskadet fra sammenstøtet
the police received notice of…
Politiet fikk melding om
confessed to police
tilsto for politiet
was a random victim
var et tilfeldig offer
I have killed a woman
Jeg har slått ihjel en kvinne
slain
slått ihjel
murder suspect
drapssiktede
we have confirmed that the wanted man…
Vi har fått bekreftet at den etterlyste mannen
came up to the counter
kom opp til skranken
we are 99.9% sure of his identity
Vi er 99.9 prosent sikre på identiteten hans
as soon as possible
så fort som mulig
a murder committed in prison
et drap begått i et fengsel
that for reasons of privacy
at de av hensyn til personvernet
must show identification
må vise legitimasjon
one must provide proof of identity
man må avgi legitimasjon
curious and enthusiastic
Nysgjerrige og engasjerte
got wind of the matter
fikk nyss om saken
no reports of injuries
ikke meldt om personskader
large scale rescue operation
storstilt redningsaksjon
it is with great saddness
Det er med stor sorg
confused and shocked
Forvirret og sjokkert
driver arrested
Bilføreren pågrepet
seriously injured
alvorlig skadet
Norwegian-owned ship hijacked off Madagascar
Norskeid skip kapret utenfor Madagaskar
I am sorry
Jeg er lei meg
The worst that can happen
Det verste som kan skje
Suspected of drunk driving
Mistenkt for promillekjøring
starve to death
sulte i hjel
denies guilt
nekter straffskyld
the former communist regime
det daværende kommunistiske regimet
I would strongly urge…
Jeg vil sterkt oppfordre
genetically modified seeds
Genmodifiserte frø
despite the fact
til tross for at
too weak and slow
for svak og treg
man froze to death
Mann frøs ihjel
The building was used as a workshop
Bygningen ble brukt som verksted
We wait and see
Vi venter og ser
…is more appropriate to wait
er mer hensiktsmessig å vente
there are some things we are working on now
Det er noe av det vi jobber med nå
I was terrified and began to cry
Jeg var livredd og begynte å gråte
I rushed out
Jeg styrtet ut
The consequences were terrible
Konsekvensene ble forferdelige
it is a coincidence
Det er tilfeldig
it is linked to
Det henger sammen med
tell a friend
Tips en venn
current regulations
gjeldende regelverk
strong guidelines
sterke føringer
evil plan
Ond plan
convicted of war crimes
kjent skyldig i krigsforbrytelser
denied guilt on all counts
nekter straffskyld på alle punkter
an unbelievable tradegy that has struck us
En ufattelig tragedie som har rammet oss
shocked by the terrible accident
rystet over den forferdelige ulykken
at every step of the process
på hvert eneste trinn i prosessen
latest estimates
Ferske beregninger
shows that there is a reason to question
viser at det er grunn til å stille spørsmål
previous estimates
Tidligere anslag
afraid to report
redde for melde
the main reason we…
Hovedgrunnen til at vi
after several serious incidents
Etter flere alvorlige hendelser
last weekend
sist helg
no other solution
Ingen annen løsning
he was notified about…
han ble varslet om
human error
Menneskelig feil
everything went wrong
Alt gikk galt
the court sentenced to
i tingretten dømt til
use common sense
Bruk sunn fornuft
further sanctions
Ytterligere sanksjoner
norwegian companies
norske virksomheter
The Euro in danger of colapse
Euroen i fare for sammenbrudd
until recently
Inntil nylig
otherwise
For øvrig
it is worth mentioning
Er det nevneverdig
will create controversy
vil skape forargelse
revenue
inntektsvekst
needed to maintain
nødvendig for å opprettholde
as expected
Som forventet
few surprises
få overraskelser
the budget is tighter than before
Budsjettet er strammere enn tidligere
motorist ran away from the place
bilfører stakk fra stedet
The accident happened in the northbound lanes
Ulykken skjedde i nordgående kjørefelt
the emergency room at the hospital
akuttmottaket ved sykehuset
detour
Omkjøring
police were told about the accident
Politiet fikk melding om ulykken
...is still unknown
er fortsatt ikke kjent
never ends \ will never end
tar aldri slutt
can go bankrupt
kan gå konkurs
debt
gjeld
uncertainty
usikkerheten
the final battle
det endelige slaget
very vicious
veldig ondskapsfullt
was seriously injured
ble alvorlig skadet
have denied accusations
har benektet anklager
…so far confirmed injured…
så langt bekreftet skadet
..in the course of…
i løp av
I am not afraid
Jeg er ikke redd
grows mushrooms
dyrker sopp
suddenly shot in the head
plutselig ble skutt i hodet
has swelling in the brain
har hevelse i hjernen
to doubt
å tvile
has done some rough calculations
gjort noen grove beregninger
that is very controversial
som er svært omstridt
top priority
fremste prioritet
underestimate
undervurderer
two more
to til
latest victims were
siste ofre ble
has admited that the killings did not happen on impulse
har innrømmet at drapene ikke skjedde på impuls
has among other things imply
skal blant annet innebære
are charged with gross negligence, fraud
er tiltalt for grovt uaktsomt bedrageri
I can confirm
Jeg kan bekrefte
everything indicates that
Alt tyder på
we know exactly how
Vi vet nøyaktig hvordan
an important step
Et viktig skritt
security flaws
Sikkerhetsmangler
abandoned the attempt after…
avbrøt forsøket etter
last weekend
Forrige helg
had to remove it when
måtte fjerne den da
a random victim
et tilfeldig offer
in head, neck and torso
i hode, hals og overkropp
My client acknowledges killing
Min klient erkjenner drap
arrived one after the other yesterday
ankom i tur og orden i går
first hint of summer
første antydningen til sommer
message about the death
beskjeden om dødsfallet
avg. temperation of 8.6 degrees miserable
snittemperatur på usle 8,6 grader
Cool wind with squal weather
kjølig vind med bygevær
seize life!
Grip hverdagen!
more often one finds that
Oftere ser man at
in densely populated areas
i tettbygde områder
shot with small weapons and rockets
skutt med håndvåpen og raketter
just because of
Kun på grunn av
lack confidence
mangler selvtillit
I was a little scared and cried a little
Jeg var litt redd og gråt litt
poor cleanliness
dårlig renhold
still missing
Fortsatt savnet
the extent of…
Omfanget av
so we have to…
Så er vi nødt til
I feel very confident that
Jeg føler meg veldig sikker på
is a danger for life and health
er det fare for liv og helse
This is the worst we have seen in a while
Dette er det verste vi har sett på en stund
public holidays
Fellesferien
You can avoid being infected by washing hands frequently.
Du kan unngå å bli smittet ved å vaske hendene ofte
currently
Foreløpig
when you cough or sneeze
når du hoster eller nyser
One person found on the landslide site
Én person funnet på rasstedet
two were missing after landslide Sunday
to var savnet etter skredet søndag
Policeman accused of threats
Politimann tiltalt for trusler
Kissing first in the leisure
Kyssing først i friluft
municipality enters its decisive phase
kommune går inn i sin avgjørende fase
Half of sunscreen protection for poor
Halvparten av solkremene beskytter for dårlig
does not protect well enough
beskytter ikke godt nok
Then you should remember to put away your mobile phone
Da bør du huske å legge bort mobiltelefonen
participants have been asked
Deltakerne har fått spørsmål
public places
offentlige steder
took place at
fant sted ved
and then I heard someone shouting
og så hørte jeg en som ropte
three story building
Treetasjers bygning
as a result of
Som følge av
large quantities of mud
Store mengder gjørme
confirmed dead
bekreftet døde
were stored in the cellar
ble oppbevart i kjelleren
homeowner allows illegal dynamite storage
Huseier innrømmer ulovlig dynamitt-oppbevaring
in order to avoid accidents
for å unngå ulykker
one of the requirements
Et av kravene
residence
bolighus
Civil Protection and Emergency Planning
samfunnssikkerhet og beredskap
homeowners, renters, and businesses
huseiere, leietakere og virksomheter
game of broken environmental promises
spill om brutte miljøløfter
Market and Politics
marked og politikk
has made cleaning
har gjort rensing
power plants
gasskraftverk
to a cause that will pursue
til en sak som vil forfølge
willing to consider
villig til å vurdere
thoroughly examined
grundig undersøkt
there are a few exeptions
Det er noen få unntak
deadline postponed
Fristen utsatt
incomprehensible
Ubegripelig
developer show
utviklermesse
was launched
ble sparket i gang
rumours
Ryktene
no matter what
uansett hvilke
make progress
gjør fremskritt
fiscal policies
Finanspolitikken
different
annerledes
unpredictable
uforutsigbare
almost impossible to imagine
nesten umulig å se for seg
suspicion
mistenksomhet
public employees
offentlig ansatte
be a last resort
være en siste mulighet
will make a final decision
skal fatte en endelig beslutning
fully or partially agree
helt eller delvis enige
computer equiptment
datautstyr
so far this year
Hittil i år
increasing numbers
Økende antall
which was presented today
som ble lagt frem i dag
reported crimes
anmeldte lovbrudd
high costs
Høye utgifter
concensus in the council
Enighet i bystyret
of course it feels a little strange to
Det er klart det føles litt rart å
dream on!
Drøm videre!
whatever the result
Uansett hva resultatet
confused
forvekslet
which would have indicated
som ville indikert
freight train
godstoget
take it easy
ta det pent
as a result of the incident
som følge av hendelsen
in accordance with the regulations
i henhold til regelverket
will do everything in their power
vil gjøre alt som står i dens makt
for example
Eksempelvis
throughout Saturday afternoon
utover lørdag ettermiddag
acknowledges no guilt
erkjenner derfor ikke straffskyld
acted in self defense
handlet i nødverge
does not agree that
er ikke enig i at
shoot the victim with a shotgun at short range
skyte offeret med hagle fra kort hold
The murder occurred in a
Drapet skjedde i en
polluted waste water
forurenset avløpsvann
pure water is a very limited resource
Rent vann er en svært begrenset ressurs
deep under ground
dypt under bakken
it is not available
det ikke er tilgjengelig.
something you need to bother with
noe man trenger å bry seg med
sustainable development
bærekraftig utvikling
slum areas in big cities
slumstrøk i storbyene
where sewage structure is non-existent
der kloakkstrukturen er ikke-eksisterende
have access to clean drinking water
har tilgang til rent drikkevann
The basis for that…
Grunnlaget for at
it is a gigantic problem
der de fattige bor
goes to irrigation in agriculture
går til overrisling i landbruket
The possibility is
Mulighetene ligger i
forests and wetlands
Skog og våtmarksområder
far cheaper
langt billigere
It's that simple
Så enkelt er det
terrifying scenes
redselsfulle scener
it is difficult to form a clear picture of
det er vanskelig å danne seg et klart bilde
it is increasingly difficult
det blir stadig vanskeligere
has accused supporters of
har anklaget tilhengere av
which was nation wide
som var landsdekkende
It's tiring
Det er slitsomt
from here…
Herfra
during a fateful half hour…
I løpet av en skjebnesvanger halvtime
no warning was given
Ingen advarsel ble gitt
relatives demand punishment
Pårørende krever straff
police were first notified
Politiet fikk først melding
This appears to be incorrect
Dette ser ut til å være feilaktig
The ferry has helped in the rescue operation
Fergen har bidratt i redningsaksjonen
meet halfway
Møtes på halvveien
warnings about harmful radiation
advarsler mot skadelig stråling
the radiation risk
strålefaren
before the law comes into force
Før loven trer i kraft
first step in the right direction
første skritt i riktig retning
are greatly exaggerated
er sterkt overdrevet
…youth are spoiled
ungdom er bortskjemt
almost all
Nesten alle
is blown away
er som blåst bort
in violation of internation law
i strid med folkeretten
have the opportunity to
få muligheten til
not allowed
ikke tillatt
light bulbs, candles, matches, books, musical instruments, crayons, clothes, shoes, mattresses, bedding, blankets, pasta, tea, coffee, chocolate, nuts, shampoo and conditioner
lyspærer, stearinlys, fyrstikker, bøker, musikkinstrumenter, fargestifter, klær, sko, madrasser, sengetøy, tepper, pasta, te, kaffe, sjokolade, nøtter, sjampo og balsam
But that is enough
Men det er mange nok
society demands high competence
Samfunnet etterspør høy kompetanse
in today's society will continue
i dagens samfunn skal fortsette
unskilled workers
ufaglærte arbeidere
potential for improvement
forbedringspotensial
as lazy, selfish, and spoiled
som lat, egoistisk og bortskjemt
education
utdanning
vocational courses
yrkesrettede fag
when they suddenly heard a big bang
da de plutselig hørte et stort smell
lawnmower
gressklipper
fortunately all went well
Heldigvis gikk det bra
it was a pure accident
Det hele var et rent uhell
They are going to settle this among themselves
De kommer til å gjøre opp dette seg imellom
worrying development
bekymringsfull utvikling
as if they were intoxicated
som om de var ruset
it is violent
er det voldsomt
hvalen som døde
hvalen som døde
om å få overta skjelettet
om å få overta skjelettet
ble henrettet
ble henrettet
Kraftig nedbør skaper problemer
Kraftig nedbør skaper problemer
legges ut for salg
legges ut for salg
violating conditions for release
brudd på vilkårene for løslatelsen
unfair
urettferdig
even more than today
skjermes enda mer enn i dag
they have created
De har skapt
ordinary people
vanlige folk
fair health care system
rettferdig helsevesen
they dare to make a decision in difficult cases
de tør å ta standpunkt i vanskelige saker
today it happened again
I dag skjedde det igjen
I knocked on wood
Jeg banker i bordet
fathers to quit smoking
fedre til å stumpe røyken
Looking at the world's walls
Jakter på verdens murer
Norwegian girlfriend bunch of unusual travel tradition.
Norsk venninnegjeng med uvanlig reisetradisjon.
suspected of robbery
mistenkt for ran av
poisoned candy
forgiftet av godteri
got the drug through a lollipop
fikk i seg stoffet via en kjærlighet på pinne
Steep decline in sickness absence
Bratt nedgang i sykefraværet
The doctor reported sick leave at the beginning
Det legemeldte sykefraværet i begynnelsen
Avenged himself on the strict teacher
Hevnet seg på streng lærer
Where did you get that deserved
Der fikk du som fortjent
raging against the judge
raste mot dommeren
Spring rise for Swedish houses
Vårlig stigning for svenske hytter
The prospect of imminent interest rate increases have not frightened the Swedes or the Norwegians to buy Swedish holiday.
Utsiktene til snarlige renteøkninger har ikke skremt svensker eller nordmenn fra å kjøpe svenske fritidshus.
shelve investigation
skrinlegge gransking
was referred to the birth
ble henvist til fødestue
Increased risk of complete violence with suppressed anger
Økt risiko for fyllevold med undertrykt sinne
managed to crawl under the fence
klart å krype under gjerdet
throughout Englands lush landscape
Gjennom Englands frodige landskap
available everywhere
Finnes overalt
exciting
spennende
northern border
nordlige grense
unique experience
unike opplevelser
together with other parts of
Sammen med andre deler av
barrier of concret
stengsel av betong
Roman emperor
romersk keiser
renamed
omdøpte
believes himself
mener han selv
as mayor
som ordfører
proposals earlier this year
forslag tidligere i år
increased VAT
økes merverdiavgiften
stood on one of them
stod det på en av dem
strict teacher
strenge lærer
take large market share
tar store markedsandeler
Dramatic Development
Dramatisk utvikling
got hit
ble påkjørt
ran off after collision
stakk av etter påkjørselen
We had not expected
Vi hadde ikke ventet
only a distant memory
bare et fjernt minne
on average
I gjennomsnitt
tax payers
skattebetalerne
save thousands on your vacation
Spar tusener på ferien
tax return
selvangivelse
threatened by extinction
truet av utrydning
no mercy
Ingen nåde
stand up for demanding guests
Fritt fram for kravstore gjester
higher education
høyere utdanning
about half of…
Omtrent halvparten av
difference between
forskjellen mellom
univerisity or college
universitets- eller høgskoleutdanning
increased substantially
økt betydelig
the average for…
Som gjennomsnitt for
in connection with
i forbindelse med
will make him finish
som vil gjøre seg ferdig
no matter how long it takes
uansett hvor lang tid det tar
is concerned that
er engstelig for
This is a scandal
Dette er en skandale
a sharp increase in
en kraftig økning i
they assume that
De antar at
broken windows
knuste vinduer
approximately one hour later
Rundt en time senere
anything can happen
Alt kan skje
can be debated
kan diskuteres
has made plans to
har vært lagt planer for å
what next?
Hva blir det neste?
no fun
Ikke noe kjekt
it is no fun at all
Det er ikke noe kjekt i det hele tatt
worst night ever
verste natt noensinne
to prevent...
For å hindre
disappear completely
forsvinner helt
a breakthrough
Et gjennombrudd
describes the event
betegner begivenheten
says this is a reminder that we
sier at dette er en påminnelse om at vi
tense conditions
Spent forhold
successfully implement
klarer å gjennomføre
has set as a condition
har satt som betingelse
the ferries were docked
I tillegg lå ferjene til kai
or delayed
eller utsatt
public transportation
offentlig transport
that had knowledge of
som hadde kjennskap til
it may be necessary to
kan det bli behov for å
especially when
særlig når
immigration has also introduced several…
UDI har også innført flere
an even greater reduction
en enda større nedbygging
our responsibility is to
Vårt ansvar er å
have been closed down
blitt lagt ned
emphasizes
understreker
students are struggling most with German and math
Elevene sliter mest med tysk og matte
it has been previously shown that
Det er tidligere blitt påvist at
lack basic skills in language comprehension
mangler basisferdigheter i språkforståelse
the next of kin are notified
De pårørende er varslet
currently
For tiden
we should commit ourselves
vi skal forplikte oss
is no obstacle to further increase
er ikke noen hindring for ytterligere økning
it is too early to comment on
Det er altfor tidlig å kommentere på
resume controversial practice
gjenopptar omstridt praksis
Burn Jellyfish in large quantities
Brennmaneter i store mengder
got a surprise
fikk seg en overraskelse
Trains halted after emergency
Togene stanset etter nødmelding
Someone bumped into distress button
Noen kom borti nødknapp
trains halted
togene stanset
will be executed by stoning
blir henrettet ved steining
been able to wipe his own absence from the diploma
kunnet stryke sitt eget fravær fra vitnemålet
setback is true since we joined
tilbakeslag er til stede siden vi deltar
have renewed their license
har fått fornyet sin lisens
he must sharpen up in the sprints
må han skjerpe seg i spurtene
embarrassing mustache
pinlig bart
Dirty and ugly
Skittent og stygt
weeds, twigs and other green plants
ugress, kvister og andre grønne vekster
until now
Hittil
is controversial
er omstridt
converts food to fuel
omgjør mat til drivstoff
…based on useless…
basert på unyttige
waste products
Avfallsprodukter
very well suited for
meget godt egnet for
have followed other interesting tracks that have appeared along the way
har fulgt andre interessante spor som har dukket opp underveis
from mold and fungus
fra mugg og sopp
envisions that these
ser for seg at disse
so that
slik at
the description of this…
Beskrivelsen av dette
what they have found
Det de har kommet frem til
brand new and very interesting
helt nytt og svært interessant
renewable energy
fornybar energi
great opportunities with the discovery
store muligheter med oppdagelsen
converted to biofuel
omdannes til biodrivstoff
did not believe his eyes
trodde ikke sine egne øyne
I am very desparate
Jeg er veldig fortvilet
which makes it possible to have
som gjør det mulig å ha
such high bills
slike høye regninger
streaming, file sharing and downloading
Streaming, fildeling og nedlasting
says the verdict will likely be appealed
sier dommen sannsynligvis vil bli anket
fine weather
fint vær
partly cloudy
Regnbyger
southwesterly breeze
sørvestlig bris
some rain showers in western areas
enkelte regnbyger i vestlige strøk
there will be no violent weather quite yet
det blir noe voldsomt sommervær helt enda
Police do not yet know exactly how the accident happened
Politiet vet ennå ikke nøyaktig hvordan ulykken skjedde
Truck used in contruction work
lastevogn brukt i anleggsarbeid
the police are working to make contact with the deceased relatives
Politiet arbeider med å få kontakt med den omkomnes pårørende
We were nicely dressed
vi var pent kledde
it is a shame
Det er en skam
it is precisely to protect…
Det er nettopp for å skåne
it is absolutely worth it
det er absolutt verdt det
thunderstorms
tordenværet
heavy precipitation, lightning and thunder
Store nedbørsmengder, lyn og torden
storm moves in
flytter uværet seg
can possibly shed new light on
kan muligens kaste nytt lys over det
the study the report was based on
undersøkelsen rapporten bygger på
They were subjected to various…
De ble utsatt for ulike
anxiety and stress
Angst og stress
relationship between [two things]
sammenhengen mellom
One can not just stand and watch
Man kan ikke bare stå og se på
caught for drunk driving
tatt for promillekjøring
power station
kraftstasjonen
There is currently no reason to believe
Det er det foreløpig ingen grunn til å tro
we are familiar with it
Vi er kjent med det
Police have launched an investigation
Politiet har satt i gang etterforskning
after a person was found dead in the river
etter at en person ble funnet død i elven
initiated
satt i gang
has lasted a good while
har vart en god stund
were dissatisfied with
var misfornøyd med
no opportunity
ingen mulighet
will make it safer
skal gjøre det tryggere
there is much needed on our part
Dette er etterlengtet fra vår side
are very unsure
er meget usikker
before it is too late
før det er for sent
dead of injuries he suffered when…
døde av skadene han pådro seg da
it is absolutely unique
det er helt unikt
especially bad
Særlig ille
drunk driving
fyllekjøring
drivers license
førerkort
bloodtest was necessary
blodprøve var nødvendig
slow speed
Lav fart
this is taken into account
Dette tatt i betraktning
which prevents all use
som forbyr all bruk
exactly
Nettopp
it would take too long
ville det tatt altfor lang tid