Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back
velkommen
welcome
Jeg heter Hakan.
I am called Hakan.
Vaer så god.
Be so good/Your welcome
Takk/Mange Takk/Tusen takk
Thanks/Many thanks/thousand thanks
Hva heter du?
What are you called?
Han/hun heter ________.
Hva heter han/hun?
His/her name is________.
What is he/she called?
Jeg er fra______.

Hvor er du fra?
I am from _______.

Where are you from?
Familien din er fra _____.

Familien min er fra _______.
Your family is from ________.

My family is from ______.
Hvor er familien din fra?
Where is your family from?
Hva

Hvor

Hvordan
what

where

how/where
Hvordan har du det?

Bare bra, takk.
How are you?

Just fine, thanks.
Jeg snakker norsk.

Snakker du norsk?
I speak norwegian.

Do you speak norwegian?
Jeg forstår norsk.

Forstår du norsk?
I understand norwegian.

Do you understand norwegian?
Er du lærer?
Are you a teacher?
Unnskyld (oonshyl)
Excuse me
Kunne du si det en gang til?
Could you say that one more time?
Hvordan staver du det?
How do you spell it?
Stemmer det?

Ja, det stemmer.

Nei, det stemmer ikke.
Is that right?

Yes, that's right.

No, that is not right.
Har du en jobb?

Ja, jeg har en jobb.

Nei, jeg har ikke en jobb.
Do you have a job?

Yes, I have a job.

No, I do not have a job.
Jeg arbeider(jobber) på:
- en skole.
- en fabrikk.
- et kontor.
I work at:
- a school.
- a factory.
- an office.
Numbers 1-10
en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti
er

var

har vært

å være
is, are, am

was, were

have, have been

to be
Er du her i dag?

Var du her i går?

Har du vært i Norge?

Liker du å være student?
Are you here today?

Were you here yesterday?

Hve you been to Norway?

Do you like to be a student?
Numbers 11-20
elleva, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tjue
Hva studerer du?
- kunst
- historie
- engelsk
- biologi
- kjemi
What do you study?
- art
- history
- english
- biology
- chemistry
Numbers 10-100
ti, tjue, tretti, førti, femti, seksti, sytti, åtti, nitti, hundre