Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/35

Click to flip

35 Cards in this Set

 • Front
 • Back
å skyve
to push
å sy
to sew
å løse
to loosen
å skjønne
to know
å måtte / Han må
to have to / He must
å bli, (Det blir forti kroner) (Jeg blir glad)
to be/become (It is $40 [all together]) (I am happy [indicates, I was sad before])
å være/ Hun er fra Latvia.
to be/ She is from Latvia.
å ha lyst på (noun)
å ha lyst til (verb)
Jeg har lyst på ei brødskive.
De har lyst til å leke.
to want...
I want a slice of bread.
They want to play.
å drikke
to drink
å skrive
to write
Jeg vil gjerne ha et rundstykke.
I will please have a roll.
å passe på
to watch out for
å lage
to make
å slutte på skolen / på jobben
to finish school / work
å leke (med et barn)
to play (with a child)
å jobbe
to work
å gjøre / Jeg gjør
to do / I do
å be
to ask
å hete
to be called (name)
å stave
to spell
å se
to see
å sie
to say
å skulle
Jeg skal spise lunsj kl. tolv.
shall/should/will
I shall eat lunch at noon.
å bety
to mean
å forstå
to understand
å sitte
to sit
å tegne
to draw
å male
to paint
å danse
to dance
å sykle
to cycle
å ligge
to lie down
å synge
to sing
å svømme
to swim
å kjøre/ Han kjør til sykehuset
to drive/ He drives to the hospital.
å løpe
to run