Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
en venn, vennen
a friend
et brev, brevet
a letter
ei/en lekse, leksa/leksen
a lesson (homework)
selv
you/yourself
now
so
ikke så sulten nå
not so hungry now
en flyktning, flyktningen
a refugee
innvander
immigrant
et bibliotek, biblioteket
a library
en e-post, e-posten
e-mail
en PC
a PC
ei reise, reisa
a trip
en kjærlighet, kjærligheten
love, romance
gjennom
through
en nyhet, nyheten
news
Internett, Internett(et)
the Internet
ei mor, mora
a mother
en far, faren
a father
på veien hjem
on the way home
en bana, bananen
a banana
et eple, eplet
an apple
trist
sad
langt
long
en pose, posen
a bag
en vare, varen
a grocery
en kino, kinoen
a theater (cinema)
en kveld, kvelden
an evening
om kvelden
in the evening
en film, filmen
a film
ingen
none
flere
more
ei flaske, flaska
a bottle
bra
good
et salt, saltet
salt
en mamma, mammaen
a mom
under
under
en penn, pennen
a pen
alle
all
et land, landet
a country
mett
full